• SMB „JARY”

Godziny pracy w biurze SMB JARY od 3 września

Szanowni Państwo,
Informujemy o zmianie godzin pracy biura spółdzielni:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek – 7.00-15.00
(środa jest dniem wewnętrznym bez przyjęć interesantów)
Czwartek 10.00-18.00

Pracownicy Działu Eksploatacji, Działu Technicznego oraz Sekcji Inwestycji i Gospodarki Gruntami przyjmują mieszkańców:
Poniedziałek, piątek od 7 do 10
Wtorek od 11 do 14
Czwartek od 15 do 17.30

W razie potrzeby kontrole w lokalach można umawiać od 7 rano (oprócz śród i czwartków)

Sekcja lokali użytkowych pracuje:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek – 8.00-16.00
(środa jest dniem wewnętrznym bez przyjęć interesantów)
Czwartek 10.00-18.00

W sprawach skarg i wniosków Zarząd Spółdzielni przyjmuje członków i mieszkańców
w czwartki w godzinach 15.30 – 17.00
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu w sekretariacie

Uwaga mieszkańcy budynku przy ul. Wiolinowej 2.

Warszawa, dnia 08.08.2018 r.

Uwaga mieszkańcy budynku przy ul. Wiolinowej 2.

    Zarząd SMB „Jary” uprzejmie informuje, że w dniu 3 września br. o godz. 12.00, odbędą się prace geodezyjne mające na celu wznowienie/wyznaczenie znaków granicznych z sąsiednią nieruchomością przy ul. Wiolinowej 2A.

Na powyższe czynności ze strony Spółdzielni stawią się Administrator oraz inspektor Działu Inwestycji i Gospodarki Gruntami.

    W załączeniu skan zawiadomienia Geodety prowadzącego powyższe prace, które również zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie SMB „Jary”.

Zawiadomienie od Geodety

Zaświadczenie o samodzielności lokalu po przeróbkach

Szanowni Państwo,

Ustanowienie odrębnej własności lokalu (w miejsce dotychczasowego prawa spółdzielczego) wymaga – przed przystąpieniem do procedur prawnych – uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu (Art. 2 Ustawy o własności lokali).
Przypominamy, że dzielnicowy wydział architektury przed wydaniem postanowienia w tej sprawie porównuje stan obecny lokalu wynikający z wniosku, z zatwierdzonym pierwotnym projektem w archiwum urzędu. W przypadku stwierdzenia różnic – odstępstw dotyczących: sposobu użytkowania, powierzchni lokalu, liczby pomieszczeń, włączenia do lokalu korytarzy, przeróbek konstrukcji itp. urząd zawiadamia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zaistniałej niezgodności (mówiąc inaczej samowoli budowlanej).
Nadzór Budowlany prowadzi wtedy postępowanie w celu ustalenia czy i na jakich warunkach można zalegalizować taką samowolę. Wiąże się to z kosztami opinii, robót dodatkowych, opłatami za wydanie zaświadczeń oraz opłatami legalizacyjnymi. Biorąc pod uwagę fakt, że zmiany takie przeprowadzane są z inicjatywy posiadacza prawa – dysponenta lokalu, to wszelkie koszty związane z usankcjonowaniem tego stanu ponosi wnioskodawca – dysponent lokalu.
Przypominamy jednocześnie, że pisemna zgoda Spółdzielni na „przeróbki budowlane” jest zawsze konieczna, lecz w większości przypadków – niewystarczająca do legalizacji tych robót przez Urząd Nadzoru Budowlanego. Każdorazowo, w zależności od wagi problemu, zastosowanie mają przepisy prawa budowlanego. Praktycznie, wszelkie zmiany wymagające wydania nowego zaświadczenia o samodzielności lokalu wymagają przeprowadzenia postępowania przed urzędem.
Więcej informacji można uzyskać w dziale Inwestycji i gospodarki gruntami pod tel. +22 644 80 84