Strona główna

Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Jary” mająca swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12 powstała w grudniu 1991 roku, kiedy to została zarejestrowana jako samodzielny podmiot gospodarczy. Jej utworzenie było konsekwencją podziału SBM „Ursynów”.
Spółdzielnia zlokalizowana jest w południowej części Warszawy – na tzw. północnym Ursynowie. Obejmuje obszar zabudowy o powierzchni ponad 53 ha, ograniczony ulicami Surowieckiego, Pileckiego, Ciszewskiego i Aleją Komisji Edukacji Narodowej.

***********************

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „ Jary” z siedzibą w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12 kod pocztowy 02-785, ogłasza konkurs na stanowisko członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno- technicznych.

Przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki:

 • wykształcenie wyższe techniczne z uprawnieniami budowlanymi;
 • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • wszechstronna znajomość zagadnień inwestycyjno-budowlanych oraz związanych z nimi procedur prawnych;
 • znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
 • niekaralność.

 Kwalifikacje pożądane:

 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni    mieszkaniowych;
 • znajomość zagadnień eksploatacyjno-technicznych w budownictwie mieszkaniowym oraz związanych z nimi przepisów.

 Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • list motywacyjny;
 • CV wraz ze zdjęciem oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zatrudnienie oraz ewentualne szkolenia uzupełniające i uprawnienia;
 • napisane odręcznie oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej;
 • zaświadczenie o niekaralności.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat zaproszony na rozmowę obowiązany jest przedstawić oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
Dopuszcza się również przedłożenie przez kandydata innych oryginalnych dokumentów potwierdzających osiągnięcia, umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje.

Informacji o konkursie udziela się pod  telefonem: 226416705.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Pisemne zgłoszenie należy składać  w terminie do 20.08.2014 r.  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs” bez danych osobowych kandydata, w siedzibie SMB „Jary” pokój 121, osobiście lub za pośrednictwem kuriera.

***********************

Więcej o SMB „Jary” …..kliknij>>

Godziny przyjęć interesantów
Spółdzielnia Administratorzy Kasa PKO
Poniedziałek
900 – 1800
Poniedziałek
1400 – 1800
Poniedziałek
1000 – 1700
Wtorek
800 – 1600
Wtorek
1400 – 1600
Wtorek
1000 – 1700
Środa
800 – 1600
Środa
1400 – 1600
Środa
1000 – 1700
Czwartek
1000 – 1800
Czwartek
1400 – 1800
Czwartek
1000 – 1700
Piątek
800 – 1500
Piątek
1400 – 1500
Piątek
1000 – 1700
Konto bankowe
PKO BP S.A. XVI O/W-wa 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427
Opłaty z tytułu użytkowania lokali należy wnosić na konto podane w książeczce opłat.
Jest to indywidualny numer przyporządkowany do danego lokalu

Comments are closed.