Strona główna

Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Jary” mająca swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12 powstała w grudniu 1991 roku, kiedy to została zarejestrowana jako samodzielny podmiot gospodarczy. Jej utworzenie było konsekwencją podziału SBM „Ursynów”.
Spółdzielnia zlokalizowana jest w południowej części Warszawy – na tzw. północnym Ursynowie. Obejmuje obszar zabudowy o powierzchni ponad 53 ha, ograniczony ulicami Surowieckiego, Pileckiego, Ciszewskiego i Aleją Komisji Edukacji Narodowej.

***********************

 

W związku z Walnym Zgromadzeniem nastąpi zmiana godzin pracy Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”:

 • 25 października (sobota) – godz. 8.00 – 15.00

 • 31 października (piątek) – NIECZYNNE

***********************

WALNE ZGROMADZENIE
„WIOLINOWY PASAŻ”

Warszawa, dnia 10 października 2014 roku

Proponowany porządek obrad
Walnego Zgromadzenia SMB „Jary” w dniu 25 października 2014 roku
uwzględniający projekt uchwały wniesiony przez członków Spółdzielni. Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 w dolnym kościele Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego przy al. KEN 101
[uzupełnienie wyróżniono kolorem]

 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór komisji: a) skrutacyjnej, b) wnioskowej.
  1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni – w trybie art.83 ust.11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w trybie §26 ust.4 statutu – w sprawie zmiany przepisów §28 ust.4 i §33 ust.8 statutu w zakresie dopuszczającym stosowanie informatycznego systemu obsługi głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej.
 4. Informacja na temat postępu prac związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Wiolinowy Pasaż”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. realizacji inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Wiolinowy Pasaż” w systemie spółdzielczym;
  2. czasowego wstrzymania inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Wiolinowy Pasaż”;
  3. odstąpienia od inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Wiolinowy Pasaż”;
  4. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję;
  5. pierwszeństwa w nabyciu lokali, w tym udziałów w lokalu garażowym;
  6. ograniczenia inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Wiolinowy Pasaż” tj. wyłączenia działki nr ew. 51/2 „Dom Sztuki”;
  7. ograniczenia inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Wiolinowy Pasaż” tj. wyłączenia „skweru” w rejonie budynków przy ulicy Wiolinowej 11 i 13;
  8. ograniczenia inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Wiolinowy Pasaż” tj. wyłączenia „skweru” w rejonie budynków przy ulicy Wiolinowej 11 i 13, w przypadku podjęcia uchwały wymienionej w punkcie f).
 6. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd

 ***********************

INFORMACJA
w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” zwołanego na dzień 25 października 2014 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” informuje, iż w porządku obrad Walnego Zgromadzenia tej Spółdzielni zwołanego na dzień 25 października 2014 roku nie można było uwzględnić czterech wniosków zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie art.83 ust.11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o uzupełnienie tego porządku, z których trzy dotyczyły podjęcia uchwał w sprawie inwestycji „Wiolinowy Pasaż”, bowiem podstawowa materia tychże projektów członkowskich dotycząca wstrzymania inwestycji bądź ograniczenia jej zakresu przedmiotowego jest już objęta tym porządkiem. W pozostałym zakresie jeden z tych projektów wykracza poza kompetencje Walnego Zgromadzenia (wybór firmy projektowej), a drugi jest sprzeczny z prawem (kredyty). Porządek nie został również uzupełniony o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie remontu balustrad balkonowych, bowiem kwestia ta nie jest przedmiotem władczych kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zarząd

***********************

Więcej o SMB „Jary” …..kliknij>>

Godziny przyjęć interesantów
Spółdzielnia   Administratorzy   Kasa PKO
Poniedziałek
900 – 1800
Poniedziałek
1400 – 1800
Poniedziałek
1000 – 1700
Wtorek
800 – 1600
Wtorek
1400 – 1600
Wtorek
1000 – 1700
Środa
800 – 1600
Środa
1400 – 1600
Środa
1000 – 1700
Czwartek
1000 – 1800
Czwartek
1400 – 1800
Czwartek
1000 – 1700
Piątek
800 – 1500
Piątek
1400 – 1500
Piątek
1000 – 1700
Konto bankowe
PKO BP S.A. XVI O/W-wa 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427
Opłaty z tytułu użytkowania lokali należy wnosić na konto podane w książeczce opłat.
Jest to indywidualny numer przyporządkowany do danego lokalu

Comments are closed.