Aktualnośc

Warszawa 03.07.2014

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Zarząd SMB „Jary” uprzejmie informuje, że od początku lipca br. Spółdzielnia uruchomiła elektroniczne biuro obsługi klienta (E-BOK). Za pomocą E-BOK dostępnego poprzez naszą stronę internetową można sprawdzić aktualny stan konta czynszowego, wysokość czynszu oraz ostatnio zarejestrowane stany liczników mediów. Serdecznie zachęcamy do korzystania z tego rozwiązania istniejącego w innych spółdzielniach mieszkaniowych już od wielu lat.  Jednocześnie informujemy, że wraz ze wzrostem ilości użytkowników systemu E-BOK planujemy zwiększać jego funkcjonalność oferując mieszkańcom dostęp do informacji o planowanych remontach, przychodach i kosztach nieruchomości oraz wszelkie inne informacje przydatne mieszkańcom.

Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał jeszcze loginu i hasła do nowego systemu obsługi klienta bardzo uprzejmie prosimy o kontakt z działem księgowości tel. 22 641 69 03.

Zarząd SMB „Jary”

Warszawa 01.07.2014

Informujemy, że w dniu wczorajszym Pan Sylwester Ożarowski złożył rezygnację z funkcji Vice-Prezesa Zarządu SMB „Jary” i jednocześnie zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

W okresie przejściowym do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą nowego Vice-Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych obowiązki te będzie pełnił Członek Zarządu Pan Stanisław Fronc oddelegowany czasowo z Rady Nadzorczej.

W dniu 26 czerwca 2014r, Pan Waldemar Zawistowski z powodów osobistych zrezygnował z dalszej pracy w Radzie Nadzorczej SMB „Jary”.Wobec tej decyzji Rada Nadzorcza w możliwie najkrótszym czasie dokona zmian organizacyjnych w swojej strukturze.Sekretarz Rady NadzorczejAntoni Bonifaciuk

Warszawa 18.06.2014

Wnioski z Walnego Zgromadzenia 2014

Uprzejmie informujemy, że decyzją Walnego Zgromadzenia 2014 (WZ) z dnia 14.06.2014 większość z wniosków mieszkańców wniesionych pod obrady została przekazana do rozpatrzenia Zarządowi SMB „Jary”. Szczegółowa lista wniosków złożonych w czasie WZ znajduje się w części przeznaczonej dla zalogowanych mieszkańców w folderze Walne Zgromadzenie 2014 na stronie internetowej SMB „Jary”.

Zarząd SMB „Jary” bardzo dziękuje uczestnikom WZ za okazane zaufanie i zobowiązuje się do wnikliwego rozpatrzenia złożonych wniosków w terminie do 11.07.2014. Pisemne odpowiedzi Zarządu zostaną przekazane wnioskodawcom oraz opublikowane na stronie internetowej SMB „Jary” w folderze Walne Zgromadzenie 2014 do wiadomości wszystkich mieszkańców.

Jeszcze raz dziękujemy za aktywność wszystkim wnioskodawcom:

 • Pani Czarnocka Alicja wniosek oznaczony numerem 6
 • Pan Dryk Wojciech wnioski oznaczone numerami 7/8/9
 • Pani Frączek Danuta wniosek oznaczony numerem 11 (zawiera 5 pozycji)
 • Pan Gazy Jaromir wniosek oznaczony numerem 4
 • Pani Leszczyńska Franciszka wniosek oznaczony numerem 5
 • Pan Małecki Robert wniosek oznaczony numerem 10
 • Pani Matczak Janina wniosek oznaczony numerem 3 (zawiera 2 pozycje)
 • Pani Sierocińska Marianna wniosek oznaczony numerem 1 (wniosek poddany pod głosowanie WZ)
 • Pan Stachowicz Stanisław wniosek oznaczony numerem 2

Zarząd SMB „Jary”

Informacja dotycząca działań wykonanych przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Majchrzak Szafrańska i Partnerzy w imieniu SMB „Jary” w ramach prowadzonego postepowania przeciwko Państwowemu Przedsiębiorstwu „Porty Lotnicze” do dnia 12.06.2014 r.:Od 8 lipca 2013 r. Kancelaria wykonała następujące czynności:

 • zgłosiła roszczenia do Państwowego Przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze”,
 • zawezwała Państwowemu Przedsiębiorstwu „Porty Lotnicze” do próby ugodowej,
 • 10 października 2014 r. reprezentowała SMB „Jary” na rozprawie ugodowej,
 • uzyskała od Prezesa Sądu Okręgowego informację, że sprawa będzie się dalej toczyła w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego,
 • zebrała i przekazała do biegłego rzeczoznawcy w zakresie akustyki dokumentację techniczną reprezentacyjnego budynku mieszkalnego,
 • przygotowała opinię biegłego rzeczoznawcy w zakresie akustyki,
 • jest w trakcie przygotowywania pozwu.

Informację przygotował Jerzy Zyzak.

Szanowni Mieszkańcy!Uprzejmie informujemy, że na Państwa prośbę Zarząd Spółdzielni zaprenumerował Magazyn Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska” oraz biuletyn Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP „Informacje i komunikaty”. Z treścią publikacji możecie się Państwo zapoznać w siedzibie Spółdzielni w pok. 204.Zarząd
Informacja dotycząca spotkania przedstawiciela Rady Nadzorczej oraz Zarządu SMB „Jary” z Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy, które odbyło się 29 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.W spotkaniu uczestniczyli:
1. Pan Jacek Wojciechowicz – Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy,
2. Pani Teresa Remkowska – Rada Nadzorcza SMB „Jary”,
3. Pan Piotr Malita – SMB „Jary”,
4. Pan Sylwester Ożarowski – SMB „Jary”,
5. Pan Jerzy Zyzak – SMB „Jary”,Przedstawiciele SMB „Jary” zwrócili się do pana Jacka Wojciechowicza z prośbą o pomoc w rozwiązaniu następujących problemów dotyczących SMB „Jary”:
– braku uregulowania praw do terenu enklawy z obrębu 1-10-11 Cybisa-Dunikowskiego-Sosnowskiego-Janowskiego. Spółdzielnia wnosi o zdecydowane przyspieszenie prac BGN zmierzających do ustanowienia na rzecz Spółdzielni prawa wieczystego użytkowania gruntu.
– zbyt wysokiej kaucji określonej przez BGN, związanej z przyszłym nabyciem przez Spółdzielnię służebności przejścia i przejazdu przez fragment działek nr 33 i 34 z obrębu 1-10-08, która jest niezbędna zdaniem Urzędu do podpisania „na okres przejściowy” umowy dzierżawy. Urząd nie wyraził zgody na kompensację wartości służebności (służebność cz. działek nr 33 i 34 na rzecz SMB „Jary” i służebność cz. działki nr 50 na rzecz m.st. Warszawy). Spółdzielnia wnosi o kompensację wartości wzajemnych służebności.
Pan Jacek Wojciechowski zobowiązał się do zapoznania z przedstawionymi sprawami i udzielenia odpowiedzi telefonicznej Spółdzielni najpóźniej do 4 czerwca 2014 r.Informację przygotował Jerzy Zyzak.

Warszawa 28.05.2014

GŁOSUJEMY NA WALNYM ZGROMADZENIU!

glosowanieNiniejszym chcielibyśmy Państwu przybliżyć sposób głosowania na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu (WZ).

Wszyscy uprawnieni do głosowania uczestnicy WZ zostaną – po podpisaniu listy obecności – wyposażeni w komplet trzech kart do głosowania, połączonych metalowym kółkiem.
Każda z kart (jak widać na zdjęciu) jest wyraźnie oznaczona „TAK”, „NIE”, „WST”, co oznacza (odpowiednio) głos oddany za, przeciw lub wstrzymujący się.

Aby konkretna uchwała mogła być przez Walne Zgromadzenie skutecznie podjęta – musi ona uzyskać większość głosów na „TAK” z ogólnej liczby wszystkich oddanych głosów. Na przykład: w przypadku gdy za przyjęciem uchwały będzie 100 głosów na „TAK”, 50 głosów na „NIE” i 50 głosów „WST” to uchwała nie zostanie podjęta, gdyż z ogólnej liczby 200 oddanych głosów, 100 głosów na „TAK” nie stanowi większości, a równo połowę.

Mamy nadzieję, że będzie to zrozumiałe dla wszystkich uczestników i instruktaż ze strony firmy zarządzającej systemem do głosowania będzie bardzo krótki i nie zabierze wiele czasu.

Warto jeszcze wspomnieć i podkreślić, że każdy uczestnik WZ będzie proszony o każdorazową rejestrację faktu swojego opuszczenia lub powrotu na salę obrad. Do tego celu  służyć będą tylko dwie karty: karta z napisem TAK-WEJŚCIE i karta z napisem NIE – WYJŚCIE. Dodatkowo bardzo prosimy i przypominamy już dzisiaj, aby koniecznie zwrócić karty w chwili  ostatecznego opuszczania  obrad Walnego Zgromadzenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z działem organizacyjno-samorządowym, tel. (22) 641-69-66.

Do zobaczenia na Walnym!
Zarząd SMB „Jary”

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r.

MRÓWKI PONOWNIE W AKCJI

Uprzejmie informujemy, że z dniem wczorajszym „mrówki” ze stowarzyszenia EKON ponownie rozpoczęły swoją pożyteczną działalność na terenie Spółdzielni. Prezes Zarządu SMB „Jary” wyraża podziękowanie członkom Rady Nadzorczej Panu Antoniemu Bonifaciukowi oraz Panu Stanisławowi Fronc za pomoc w pomyślnym powrocie „mrówek” na nasze osiedle.

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r.

CIEPŁA WODA – GORĄCY TEMAT WŚRÓD SĄSIADÓW

Szanowni Państwo,

Dociera do nas bardzo wiele zapytań o sposób wyliczenia stawek zaliczki na koszt podgrzania ciepłej wody w 2014 r. Jako Zarząd jesteśmy bardzo wdzięczni za te pytania gdyż z jednej strony świadczą one o aktywności mieszkańców, a z drugiej dopingują Spółdzielnię do działań zmierzających w kierunku obniżania tych kosztów.
Ponieważ podgrzewanie CW jest kwestią techniczną o wyjaśnienia poprosiłem Pana Grzegorza Stawickiego naszego eksperta w tych sprawach.
Koszty i związane z tym stawki zaliczek płaconych przez mieszkańców są funkcją dostarczonej przez firmę Dalkia (dawny SPEC) energii do podgrzania wody oraz jej zużycia przez mieszkańców. Poniżej przedstawiona tabelka zawiera porównanie kosztów oraz wyliczenie stawek na rok 2014 dla dwóch identycznych budynków na ul. Pięciolinii 2 oraz Pięciolinii 4.
Koszty wyrażone w złotówkach na podstawie faktur otrzymanych w 2013 roku, a zużycie CW w metrach sześciennych na podstawie wskazań liczników:

Rzeczywiste dane za rok 2013
Budynek Pięciolinii 2 Pięciolinii 4
Koszty stałe 2976 3547
Koszty stałe-przesyłowe 1973 2351
Koszty zmienne-zużycie 21 878 24 789
Koszty zmienne-przesyłowe 10 344 11 720
Inne 179 203
Koszty razem 37 350 42 610
Ilość zużytej c.w w m3 2265,17 2999,21
Stawka z wyliczenia w 2013 r. 16,489 14,207

Jak widać kategoria kosztów zawiera kilka pozycji:
1. Koszty stałe – to koszty niezależne od faktycznego zużycia, wynikające z ilości zamówionej mocy, wyliczonej w zależności od parametrów budynku, instalacji oraz liczby mieszkańców.
2. Koszty zmienne – to koszty za faktycznie zużytą energię do podgrzania wody.
3. Inne – koszty związane z opłatą z tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw energetycznych.

Jak widać w budynku Pięciolinii 4 zużycie wody jest dużo wyższe, a stawka zaliczkowa na m3 jest niższa. Z pozoru wygląda to na paradoks, ale nim nie jest. Taka sytuacja staje się zrozumiała, kiedy uświadomimy sobie, że płacimy firmie Dalkia nie za faktycznie zużytą ciepłą wodę, ale bardziej za utrzymanie instalacji w GOTOWOŚCI, że w każdej chwili 24h/dobę możemy z tej ciepłej wody skorzystać. W takim przypadku im więcej tej wody zużywamy tym niższy koszt na każdy metr sześcienny.
Działania Zarządu oraz potencjalne oszczędności
Działania Zarządu w kwestii obniżenia kosztów podgrzewania wody oraz ogrzewania budynków skoncentrują się na negocjacjach cenowych z firmą Dalkia oraz ewentualnym doposażeniem technicznym węzłów cieplnych, będących własnością firmy Dalkia. Wprawdzie jest to jedyna firma mogąca dostarczyć nam energię cieplną czyli innymi słowy monopolista, ale nie zwalnia to Zarządu z obowiązku negocjowania korzystniejszych rozwiązań dla mieszkańców Spółdzielni. Jeśli firma Dalkia pozostanie „głucha” na nasze postulaty nie ukrywam, że rozważymy wszystkie inne możliwości łącznie z przejściem na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (pompy ciepła) czy jakiekolwiek inne rozwiązania pozwalające na osiągniecie oszczędności!

Zapraszamy do dyskusji!
Zarząd SMB „Jary”

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE!

            Uprzejmie informujemy, że Zarząd Spółdzielni podjął decyzję, iż w każdy poniedziałek, członkowie oraz właściciele lokali pozostających w zasobach Spółdzielni, będą mogli uzyskać w biurze Spółdzielni pokój 218A, w godzinach 17.00-18.00, poradę prawną z zakresu członkostwa oraz spraw mieszkaniowych (np. kwestie darowizny, spadku lub podobne). Osoby zainteresowane proszone są o uprzednie zapisanie się osobiście w sekretariacie Spółdzielni bądź telefonicznie nr telefonu: (22) 641-66-04.

Serdecznie Zapraszamy!

ZARZĄD SMB „JARY”

Notatka ze spotkania w dniu 12 maja 2014 r.Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy Al. KEN 61 w Warszawie.W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Pani Eliza Pankratjew-Lachowska   – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów,
 2. Pan Piotr Malita                                    – SMB „Jary”,
 3. Pan Sylwester Ożarowski                   – SMB „Jary”,
 4. Pan Jerzy Zyzak                                   – SMB „Jary”,

Obecni na spotkaniu zostali poinformowani przez panią Elizę Pankratjew-Lachowską, że Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów ma uwagi do przedstawionego przez Delegaturę BGN wstępnego projektu podziału nieruchomości w rejonie nieruchomości Dunikowskiego 1,3,5,7,9 i 11. Zmianie powinny ulec zapisy określające zakres służebności obciążających poszczególne działki ewidencyjne.

Notatkę sporządził Jerzy Zyzak.

Szanowni Państwo,

 Jednym z priorytetów nowego Zarządu SMB Jary jest kwestia uregulowania statusu prawnego gruntów w enklawie Cybisa – Dunikowskiego – Sosnowskiego-Janowskiego.  Sprawa ta trwa już 19 lat i nowy Zarząd jest zdeterminowany do doprowadzenia jej do korzystnego dla Spółdzielców końca w możliwie najkrótszym czasie. Poniżej notatka z pierwszego spotkania Zarządu w tej sprawie. O postępach będziemy informować Państwa na bieżąco.

                                                                         Z poważaniem,   Zarząd SMB „Jary”

Informacja dotycząca spotkania Zarządu SMB „Jary” z Naczelnik Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ursynów, które odbyło się 7 maja 2014 r. w siedzibie Delegatury w Dzielnicy Ursynów Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy Al. KEN 61 w Warszawie.W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Pani Anna Słomińska                  – Naczelnik Delegatury BGN w Dzielnicy Ursynów,
 2. Pan Piotr Malita                            – SMB „Jary”,
 3. Pan Sylwester Ożarowski           – SMB „Jary”,
 4. Pan Jacek Wierzbicki                  – SMB „Jary”,
 5. Pan Jerzy Zyzak                          – SMB „Jary”,

 Obecni na spotkaniu zostali poinformowani przez panią Annę Słomińską o następującym stanie zaawansowania prac zmierzających do ustanowienia na rzecz SMB „Jary” użytkowania wieczystego w enklawie Cybisa-Dunikowskiego-Janowskiego:

– proponowany podział wstępny dla nieruchomości Dunikowskiego 1,3,5,7,9 i 11 został dwukrotnie negatywnie zaopiniowany przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów. Delegatura po raz trzeci wystąpiła 05.05.2014 r. do WAiB z prośbą o zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości. (w dniu 12.05.2014 r. o godz. 12.00 jest planowane spotkanie w tej sprawie Zarządu SMB „Jary”  z naczelnik WAiB panią Elizą Pankratjew-Lachowską).

- do końca 2014 r. powinien być przygotowany przez BGN gotowy podział nieruchomości Dunikowskiego 1,3,5,7,9 i 11. Do końca 2015 r. powyższy teren powinien zostać przekazany w użytkowanie wieczyste Spółdzielni.

- BGN odstąpiło od przymusu przekazania spółdzielniom terenu zielonego pomiędzy nieruchomościami: Janowskiego 48, 50, 52, 54 i Cybisa 10. W związku z powyższym zleci niezwłocznie geodecie dokonanie dodatkowego wstępnego podziału dz. ew. nr 10/65 z obrębu 1-10-11.

- z działki ew. nieruchomości Cybisa 6 Delegatura BGN bez zbędnej zwłoki dokona wydzielenia fragmentu działki pod stację dokującą rowery i przekaże nieruchomość do dalszego procedowania.

- granice działek ew. nieruchomości Cybisa 5 i 8 przylegające do drogi dojazdowej 15KD-D Delegatura BGN bez zbędnej zwłoki skoryguje oraz przekaże w.w. nieruchomości do dalszego procedowania.

- Delegatura BGN bez zbędnej zwłoki ustali czy dla nieruchomości Cybisa 9 jest konieczne ustanawianie służebności przejazdu przez drogę wewnętrzną D.2.9.KDW. Po rozwiązaniu tej kwestii nieruchomość zostanie przekazana do dalszego procedowania.

            Spółdzielnia niezwłocznie wystąpi do BGN z zapytaniem czy do pozostałych nieruchomości w w.w. enklawie nie ma aktualnych roszczeń i po otrzymaniu odpowiedzi postara się przygotować wstępny projekt podziału nieruchomości.

            Wg. stanowiska Delegatury BGN Spółdzielnia na obecnym etapie nie ma prawa wglądu do wyceny dotyczącej dzierżawy i służebności fragmentów działek ew. nr 33 i 34 z obrębu 1-10-08 (droga obsługująca m.in. nową inwestycję „Wiolinowy Pasaż). Pani Anna Słomińska zobowiązała się ponownie sprawdzić w Biurze BGN możliwość uzyskania przez Spółdzielnię prawa wglądu do w.w. wyceny.

Informację przygotował Jerzy Zyzak.

Warszawa, 25 kwietnia 2014 r.

Szanowni Państwo

Piotr MalitaZ dniem dzisiejszym mam zaszczyt objąć stanowisko Prezesa Zarządu SMB „Jary”. Bardzo dziękuję Radzie Nadzorczej SMB „Jary” za zaufanie. Nie ukrywam, że jest to dla mnie olbrzymie wyzwanie. Przez ostatnie 17 lat sprawowałem funkcje kierownicze w dużych firmach z udziałem kapitału zagranicznego, jako osoba odpowiedzialna za finanse i administrację. Mam zamiar wykorzystać wszystko to, czego się nauczyłem w przeszłości w obecnej pracy na Państwa rzecz.

Moją ambicją i głównym celem jest stworzenie najlepszej i najbardziej przyjaznej mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Spółdzielni gdzie jej mieszkańcy nie tylko odczują wymierne pozytywne zmiany, jeśli chodzi o wysokość opłat czy jakość otoczenia, ale przede wszystkim będą mogli z satysfakcją powiedzieć„Mieszkam na Jarach”!

Przed nami bardzo wiele wyzwań, począwszy od poprawy stanu terenów zielonych, obniżki kosztów mediów, uregulowania kwestii własności gruntów w enklawie Cybisa-Dunikowskiego, aż do zakończenia z sukcesem inwestycji „Wiolinowy Pasaż”.

W dniu dzisiejszym miałem okazję poznać kadrę biura Spółdzielni i jestem przekonany, że jest to zgrany zespół profesjonalistów, z którym będę wspólnie pracować dla Państwa dobra. Jednocześnie muszę z całą mocą podkreślić, że nawet tak dobry zespół pracowników to nie wszystko. Prawdziwy sukces jest możliwy tylko i wyłącznie we współpracy z Radą Nadzorczą oraz z Państwem, właścicielami tej Spółdzielni. Bez Państwa współpracy i pomocy nie mam szans by osiągnąć założone cele!

Bardzo proszę Państwa o aktywność! Aktywność nie tylko na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, które odbywa się, co roku, ale również o codzienną aktywność w pracy Komitetów Domowych czy zgłaszaniu wszelkich uwag i postulatów do Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Pierwszą decyzją nowego Zarządu jest wydłużenie czasu na spotkania z mieszkańcami. Będę bardzo wdzięczny, jeśli zechcecie zaszczycić nas Państwo swoją wizytą.

Serdecznie Pozdrawiam

Piotr Malita

KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ

W dniu 27 marca 2014 r. Rada Nadzorcza zakończyła procedurę wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu SMB Jary i podjęła uchwałę o wyborze Pana Piotra Mality.W dniu 25 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza podpisała z Panem Piotrem Malitą umowę o pracę.Nowo wybrany Prezes posiada 17 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach. Jest absolwentem Sheridan College w Toronto (Kanada ) i Northwood Uniwersity Midland w Michigan (USA ), kierunku zarządzanie i administracja w specjalności księgowość. Na Uniwersytecie Łódzkim ukończył studia podyplomowe-rachunkowość zarządcza i controlling .Posiada certyfikat księgowego ACCA oraz doświadczenie audytorskie.

 Szanowni Mieszkańcy!

Docierają do nas sygnały, iż na naszym terenie pojawiają się osoby oferujące różnego rodzaju usługi (w tym wymianę okien i drzwi), które jakoby miały by być finansowane przez Spółdzielnię. Polecamy ten fakt Państwa uwadze i stosownej ostrożności. Apelujemy, aby nie wpuszczać takich osób do mieszkań, jeśli nie potrafią się odpowiednio wylegitymować.

Informujemy jednocześnie, iż wszystkie osoby zgłaszające się do Państwa z ramienia lub w imieniu Spółdzielni są wyposażone w stosowne identyfikatory lub upoważnienia.

Zarząd SMB „Jary”

***********************************

Spotkanie z Burmistrzem Ursynowa w dniu 31.10.2013 r.

W dniu 31.10.2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Nadzorczej i Zarządu
SMB „Jary” z Zarządem Dzielnicy Ursynów w osobach Pana Piotra Guziała oraz Lecha Skowron. Poruszone zostały m.in. następujące sprawy:

–         remontu fragmentów ciągu ul. Cybisa/Dunikowskiego zniszczonych przez transport budowy firmy „Włodarzewska”. Przedstawiciele Urzędu z niedowierzaniem przyjęli uwagi dotyczące stanu technicznego przedmiotowego ciągu. Wizja lokalna, która odbyła się po spotkaniu, a w której uczestniczył Pan Lech Skowron potwierdziła uwagi zgłoszone przez przedstawicieli Spółdzielni i konieczność podjęcia działań remontowych,

–         przebudowy ciągu pieszo-jezdnego Pięciolinii/Puszczyka,

na wniosek członków Zarządu SMB „Jary” uzgodniono, że ze strony Urzędu powołany zostanie koordynator, który uzgodni z poszczególnymi wydziałami Urzędu (Wydz. Infrastruktury, Wydz. Architektury i Budownictwa, Wydz. Ochrony Środowiska) ostateczny zakres zmian powierzchniowych dotyczących ciągu drogowego oraz powierzchni miejsc postojowych. Ostateczne stanowisko Urzędu ma być znane w przyszłym tygodniu.

–         przejęcia przez Urząd na stan latarni usytuowanych poza granicami terenu Spółdzielni a przez nią wybudowanych i eksploatowanych; Spółdzielnia nadal oczekuje na zajęcie stanowiska przez Urząd w tej sprawie,

–         odpłatności za zajęcie terenu pod przebudowę sieci wodnej na działkach 33 i 34 z obrębu 1-10-08 niezbędnej do wykonania inwestycji „Wiolinowy Pasaż”. Zarząd SMB „Jary” zawnioskował o odstąpienie od naliczenia opłaty, ponieważ Spółdzielnia w 2012 r. podpisała z Urzędem stosowną umowę, w której zobowiązała się do wybudowania na własny koszt fragmentu drogi wewnętrznej oraz parkingu w obrębie przedmiotowego terenu.

 ******************

Wizyta Prezydent Warszawy w SMB „Jary”

W dniu 18 października b.r. o godz. 17.00 Pani Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz – Waltz odwiedziła członka Rady Nadzorczej, Pana Stanisława Fronca  w jego mieszkaniu. Poniżej zamieszczamy list do Pani Prezydent będący następstwem tej wizyty oraz zdjęcia dokumentujące to spotkanie.

list-do-HGW

wizyta-HGW-1 wizyta-HGW-2

*************************

Regulamin porządku domowego i użytkowania lokali.
Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, rozliczeń ciepła oraz ustalania opłat na ich pokrycie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

*************************

elektrośmieci

*************************

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” realizując zalecenia polustracyjne informuje, że od 1.05.2013 r. dostęp do pewnych publikowanych, na stronie www.smbjary.waw.pl, informacji zostanie ograniczony tylko dla członków Spółdzielni.

Osoby zainteresowane dostępem do tych danych, będą musiały się zarejestrować przez wypełnienie krótkiego zamieszczonego poniżej formularza rejestracyjnego. (link do formularza rejestracyjnego)
Po wypełnieniu i przesłaniu formularza do webmastera strony www Spółdzielni, nastąpi jego weryfikacja oraz nadanie LOGINUtymczasowego HASŁA do zalogowania się na stronie Spółdzielni. Dane te zostaną przesłane do adresata za pomoca poczty elektronicznej na podany adres e-mail. Równocześnie każdy otrzyma w załączniku poczty, plik z informacją jak zmienić tymczasowe HASŁO dostępu na docelowe.

*************************

Wszelkie nieprawidłowości proszę zgłaszać na e-mail:
Zgłaszanie nieprawidłowości – webmaster   

This entry was posted in Informacje. Bookmark the permalink.

Comments are closed.