Likwidacja barier architektonicznych

W związku z napływającymi od mieszkańców do Spółdzielni wnioskami o likwidację barier architektonicznych w naszych zasobach informujemy że w piśmie z 22 lutego 2017 roku ze Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych wyjaśniono  jak następuje:   „…zasady  przyznawania dofinansowania w ramach likwidacji barier architektonicznych reguluje  Rozporządzenie Ministra Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 926 ).   Zgodnie z w/w rozporządzeniem osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinasowanie   przystosowania miejsca zamieszkania do potrzeb wynikających z jej niepełnosprawności. Dofinasowanie  może zostać przyznane wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. A więc Państwo jako Spółdzielnia Mieszkaniowa  nie mogą ubiegać się o dofinasowanie. Jednocześnie wyjaśniam, że w  ramach likwidacji barier osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wystąpić np.: o dofinasowanie do przystosowania wejścia do budynku, budowy podjazdu. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna mieszka w budynku wielopiętrowym bez windy może ubiegać się o dofinasowanie do transportera schodowego. Dofinasowanie w ramach likwidacji barier architektonicznych nie obejmuje doposażania budynków wielorodzinnych w dźwigi osobowe.
W razie dodatkowych pytań : ws budowlanych prosimy o kontakt z pełnomocnikiem Zarządu ds. inwestycji tel. +22 644-80-84
a w razie potrzeby konsultacji prawnej tel. +22 641 68 62 wew.318