Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego ws. opłat za użytkowanie wieczyste

Zarząd przedstawia w załączniku informacje o otrzymanych decyzjach SKO. Informujemy, iż podane w zestawieniu orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie są prawomocne. Miasto Stołeczne Warszawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, ma prawo wnieść o sprzeciw, który spowoduje, iż sprawa zostanie przekazana do Sądu powszechnego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, orzeczenie SKO traci moc, a Sąd rozstrzyga o wysokości dokonanej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Po uzyskaniu informacji że decyzje stały się prawomocne przekażemy je mieszkańcom