Zaświadczenie o samodzielności lokalu po przeróbkach

Szanowni Państwo,

Ustanowienie odrębnej własności lokalu (w miejsce dotychczasowego prawa spółdzielczego) wymaga – przed przystąpieniem do procedur prawnych – uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu (Art. 2 Ustawy o własności lokali).
Przypominamy, że dzielnicowy wydział architektury przed wydaniem postanowienia w tej sprawie porównuje stan obecny lokalu wynikający z wniosku, z zatwierdzonym pierwotnym projektem w archiwum urzędu. W przypadku stwierdzenia różnic – odstępstw dotyczących: sposobu użytkowania, powierzchni lokalu, liczby pomieszczeń, włączenia do lokalu korytarzy, przeróbek konstrukcji itp. urząd zawiadamia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zaistniałej niezgodności (mówiąc inaczej samowoli budowlanej).
Nadzór Budowlany prowadzi wtedy postępowanie w celu ustalenia czy i na jakich warunkach można zalegalizować taką samowolę. Wiąże się to z kosztami opinii, robót dodatkowych, opłatami za wydanie zaświadczeń oraz opłatami legalizacyjnymi. Biorąc pod uwagę fakt, że zmiany takie przeprowadzane są z inicjatywy posiadacza prawa – dysponenta lokalu, to wszelkie koszty związane z usankcjonowaniem tego stanu ponosi wnioskodawca – dysponent lokalu.
Przypominamy jednocześnie, że pisemna zgoda Spółdzielni na „przeróbki budowlane” jest zawsze konieczna, lecz w większości przypadków – niewystarczająca do legalizacji tych robót przez Urząd Nadzoru Budowlanego. Każdorazowo, w zależności od wagi problemu, zastosowanie mają przepisy prawa budowlanego. Praktycznie, wszelkie zmiany wymagające wydania nowego zaświadczenia o samodzielności lokalu wymagają przeprowadzenia postępowania przed urzędem.
Więcej informacji można uzyskać w dziale Inwestycji i gospodarki gruntami pod tel. +22 644 80 84