Szanowni Mieszkańcy

SMB „Jary” przypomina, że od dnia 1 lipca 2013 roku podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców jest M. St. Warszawa. Spółdzielnia jest zobowiązana do comiesięcznego przygotowania zbiorczych deklaracji określających liczbę osób do uiszczania opłat w konkretnych nieruchomościach i ustalenia łącznej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. W opłatach za lokale wpłacacie Państwo do Spółdzielni opłatę za śmieci, którą Spółdzielnia po opracowaniu stosownych dokumentów przekazuje do Urzędu m. st. Warszawy. Jesteśmy więc jedynie pośrednikiem w zakresie pobierania i przekazywania opłat za śmieci. Spółdzielnia nie jest stroną umowy z operatorem obsługującym nasze nieruchomości w zakresie wywozu odpadów i nie ma bezpośrednich możliwości egzekwowania terminowości wywozów. Możemy jedynie zgłaszać nieprawidłowości do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 Warszawa, co czynimy. Administratorzy po zgłoszeniu nieprawidłowości otrzymują numer zgłoszenia, które jest przekazywane do operatora (firmy wywozowej). Nie otrzymują informacji o terminie realizacji zgłoszenia. Poniżej zamieszczamy treść pisma Biura Gospodarki Odpadami z dnia 05.08.2019 r., dotyczącego wsparcia wiedzy na temat nowego systemu gospodarki odpadami i dobrych praktyk zbierania odpadów w miejscach ich gromadzenia.