Konkurs ofert na najem lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” Warszawa-Ursynów ul. Surowieckiego 12 zaprasza do konkursu ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych:

– w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Cybisa 4 o powierzchni 104,00 m²,

– na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Cybisa 6 o powierzchni 118,62 m²,

– w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Dembowskiego 13 o powierzchni 192,60 m²,

– na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Herbsta 1 o powierzchni 186,70 m²,

– w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Pięciolinii 10 o powierzchni 104,24 m²,

– w wolnostojącym pawilonie przy ul. Wiolinowej 15 o powierzchni 146,02 m2 (ze względu na teren inwestycyjny umowa najmu do 31.12.2020 r. z możliwością ew. przedłużenia).

Oferty z podaniem proponowanej stawki najmu, sposobu zagospodarowania i rodzaju prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie, do siedziby Spółdzielni przy ul. Surowieckiego 12, Punkt Obsługi Mieszkańca, w terminie do dnia 26.05.2020 r. z dopiskiem „Konkurs ofert”.

Oferta powinna zawierać m.in.:

  • nazwę i siedzibę oferenta, formę prawną podmiotu gospodarczego, który ma prowadzić działalność gospodarczą w lokalu, dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, PESEL),
  • oferowaną stawkę czynszu najmu za 1 m2/netto.

Poza proponowaną przez Oferenta stawką czynszu najmu, najemca pokrywa opłaty eksploatacyjne.

Zawarcie umowy najmu warunkujemy wpłatą kaucji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji lokali użytkowych, pok. 104, tel. 22 643-06-50.

Zapraszamy na stronę internetową Spółdzielni www.smbjary.waw.pl