• SMB „JARY”
 • Aktualności
 • Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 3. doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki i finansów Spółdzielni mieszkaniowych;
 4. doświadczenie w sporządzaniu planów budżetowych i sprawozdań finansowych;
 5. znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości oraz podatków;
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Atutem będzie posiadanie przez Kandydata uprawnień biegłego rewidenta. 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV ze zdjęciem;
 2. list motywacyjny;
 3. podpisany przez kandydata dokument zgody na przetwarzanie danych osobowych (link poniżej);
 4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 5. kserokopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, kserokopię dokumentów potwierdzających ewentualne studia podyplomowe, szkolenia uzupełniające i uprawnienia;
 6. pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SMB „Jary” (link poniżej);
 7. oświadczenie o niekaralności.

Link do: Zgoda na na przetwarzanie danych osobowych.

Link do: Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SMB „Jary”.

Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy zapoznać się w linku poniżej.

Link do: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dopuszcza się dostarczenie przez kandydata innych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzających umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje.

Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy składać w terminie do 29.03.2021 r. do godz. 14:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w Warszawie, przy ul. Surowieckiego 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”. Dane osobowe kandydata nie mogą być widoczne na kopercie.

Rada Nadzorcza SMB „Jary” zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.