Ostateczny termin przeglądów instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej

Szanowni Państwo,
W związku z przeprowadzaną w 2020 roku kontrolą stanu technicznego obiektów
budowlanych (okresowy przegląd 5-letni instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej – art.
62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Budowlane) informujemy o ostatecznym terminie
przeprowadzenia przeglądów w lokalach, w których nie dokonano jej we wcześniejszych
terminach.
Jednocześnie informujemy, że obowiązek wykonania przeglądów określa Ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane – Rozdział 6 – Utrzymanie obiektów budowlanych (Dz.U.1994
nr 89 poz. 414, z późn. zm. – art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. C i ust. 2)
Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określa:

 • Ustawa z dnia 26.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U 1994 nr 85 poz. 388, z późn. zm.),
 • Regulamin porządku domowego, użytkowania, eksploatacji oraz remontów lokali w
  Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” (§ 2 pkt. 5: “Użytkownik jest zobowiązany do
  udostępnienia lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli okresowych stanu
  technicznego nieruchomości wynikających z prawa budowlanego, konserwacji, przeglądów
  instalacji, …).”
  W związku z powyższym prosimy o udostępnienie do kontroli stanu technicznego lokali wg
  poniżej przedstawionego harmonogramu.
  Przeglądy wykonuje firma POLSKA GRUPA INŻYNIERYJNA, tel. kontaktowy 695-330-508.
  Pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
  W przypadku nieudostępnienia lokalu w wyznaczonym terminie obowiązkiem Spółdzielni jest
  żądanie od osoby posiadającej prawo do lokalu zaświadczenia o przeprowadzonym, na własny
  koszt, przeglądzie instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej.