Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”

zatrudni

Kierownika działu technicznego

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych remontów oraz konserwacji budynków i ich otoczenia.
 • Sprawowanie nadzoru nad budynkami i innymi obiektami w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa (w tym przepisami p. poż.).
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych na roboty i usługi wg zakresu działalności działu, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Organizacja remontów oraz bieżącej konserwacji budynków i ich otoczenia.
 • Przygotowywanie i ocena prawidłowości zawieranych umów na realizację prac remontowo – konserwacyjnych.
 • Nadzór nad dokonywaniem odbiorów po wykonaniu zleconych prac remontowo – konserwacyjnych.
 • Organizowanie przeglądów technicznych budynków mieszkalnych i innych obiektów będących w zasobach Spółdzielni, zlecanie w przepisowych terminach przeglądów i badań instalacji: wentylacyjnej, elektrycznej
  (w tym piorunochronnej), sanitarnej i gazowej, przeprowadzanie przeglądów rocznych i pięcioletnich w zakresie branży budowlanej.  
 • Nadzór nad komisjami powoływanymi w okresach obowiązywania gwarancji i rękojmi po odbiorze robót budowlanych.
 • Weryfikowanie i rozliczanie faktur przedstawionych przez wykonawców prac zleconych w zakresie ich merytorycznej i formalnej zgodności z umowami i aktami prawnymi dotyczącymi usług oraz zasadami obowiązującymi w księgowości.
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo – finansowego za poszczególne kwartały.
 • Prowadzenie całości dokumentacji dotyczącej remontów.
 • Nadzór nad właściwym stanem posiadanej dokumentacji technicznej obiektów Spółdzielni.
 • Nadzór nad poprawnym prowadzeniem książek obiektów budowlanych pozostających w zasobach SMB „Jary”.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wyższe),
 • staż pracy minimum 7 lat (mile widziane doświadczenie w pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej lub w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym),
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz zintegrowanego systemu informatycznego.

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista,
 • praktyczna znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych (pożądana).

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo na cały etat,
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 30.09.2021 r., na adres: lub SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: .  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.