Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku technicznym, w szczególności budowlanym i instalacyjnym,
 2. minimalny 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z obszarem zagadnień eksploatacyjno-remontowych budynków;
 3. znajomość prawa budowlanego, aktów wykonawczych dotyczących utrzymania nieruchomości,
 4. znajomość zagadnień związanych z gospodarką i utrzymaniem nieruchomości,
 5. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
 6. podstawowa znajomość zagadnień w obszarze finansowo-ekonomicznym,
 7. umiejętność tworzenia planów remontowych rocznych oraz wieloletnich,
 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV ze zdjęciem;
 2. list motywacyjny;
 3. podpisany przez kandydata dokument zgody na przetwarzanie danych osobowych pobrany wydrukowany ze strony internetowej Spółdzielni www.smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA;
 4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 5. kserokopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, kserokopię dokumentów potwierdzających ewentualne studia podyplomowe, szkolenia uzupełniające i uprawnienia;
 6. pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SMB „Jary” wydrukowany ze strony internetowej Spółdzielni www.smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA;
 7. oświadczenie o niekaralności.

Dopuszcza się dostarczenie przez kandydata innych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzających umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje.

Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA.

Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy składać w terminie do 19.12.2022 r. do godziny 17:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w Warszawie, przy
ul. Surowieckiego 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”. Dane osobowe kandydata nie mogą być widoczne na kopercie.

Rada Nadzorcza SMB „Jary” zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.