Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe o kierunku technicznym, w szczególności budowlanym i instalacyjnym,
 • minimalny 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z obszarem zagadnień eksploatacyjno-remontowych zasobów mieszkaniowych,
 • znajomość prawa budowlanego, aktów wykonawczych dotyczących utrzymania nieruchomości,
 • znajomość prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarką i utrzymaniem nieruchomości,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
 • podstawowa znajomość zagadnień w obszarze finansowo-ekonomicznym,
 • umiejętność tworzenia planów remontowych rocznych oraz wieloletnich,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV ze zdjęciem;
 2. list motywacyjny;
 3. podpisany przez kandydata dokument zgody na przetwarzanie danych osobowych pobrany wydrukowany ze strony internetowej Spółdzielni smbjary.waw.pl w zakładce Aktualności;
 4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 5. kserokopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, kserokopię dokumentów potwierdzających ewentualne studia podyplomowe, szkolenia uzupełniające i uprawnienia;
 6. pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SMB „Jary” wydrukowany ze strony internetowej Spółdzielni smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA;
 7. oświadczenie o niekaralności.

Dopuszcza się dostarczenie przez kandydata innych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzających umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje.

Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA.

Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy składać w terminie do 07.10.2021 r. do godziny 17:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w Warszawie, przy ul. Surowieckiego 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary. Dane osobowe kandydata nie mogą być widoczne na kopercie.

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”

Warszawa-Ursynów ul. Surowieckiego 12

zaprasza do konkursu ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych:

– na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Cybisa 6 

  o powierzchni 118,62 m²,

– w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Dembowskiego 13 

  o powierzchni 192,60 m²,

– w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Pięciolinii 10

  o powierzchni 104,24 m²,

– w pawilonie wolnostojącym przy ul. Dembowskiego 8 – I piętro

  o powierzchni 178,73 m2

Oferty z podaniem proponowanej stawki najmu, sposobu zagospodarowania i rodzaju prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie do siedziby Spółdzielni przy ul. Surowieckiego 12 w (02-785) Warszawie, w terminie do dnia 17.09.2021 r. do godz.15.00 z dopiskiem „Konkurs ofert”.

Oferta powinna zawierać m.in.:

 • nazwę i siedzibę oferenta, formę prawną podmiotu gospodarczego, który ma prowadzić działalność gospodarczą w lokalu, dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, PESEL),
 • oferowaną stawkę czynszu najmu za 1 m2/netto.

Poza proponowaną przez Oferenta stawką czynszu najmu, najemca pokrywa opłaty eksploatacyjne.

Zawarcie umowy najmu warunkujemy wpłatą kaucji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji lokali użytkowych, pok. 104,

tel. 22 643-06-50.

Zapraszamy również na stronę internetową Spółdzielni www.smbjary.waw.pl, na której znajdziecie Państwo informację o lokalach użytkowych o powierzchniach poniżej 100 m2.

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 14 września 2021 r. Biuro Spółdzielni czynne będzie do godziny 13.00.

Powyższe spowodowane jest uczestnictwem Pracowników w Ostatnim Pożegnaniu członka rodziny jednego z naszych Pracowników.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie.

Zarząd SMB “Jary”