12 listopada

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 roku (poniedziałek) Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” nie pracuje.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. 2018 poz. 2117 ).
/ – / Zarząd SMB „Jary”

Rejestracja zmian w statucie

W dniu 5 listopada 2018 r. sąd zarejestrował zmiany w statucie dokonane podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 9 czerwca br.
Zaktualizowana treść Statutu SMB “JARY” jest do pobrania w zakładce – PRAWO-Statut
Wersję papierową można otrzymać w sekcji Samorządowej – p. 204 w siedzibie Spółdzielni.

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Herbsta 4 o powierzchni 218,00 m²

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”
Warszawa-Ursynów ul. Surowieckiego 12

zaprasza do konkursu ofert
na najem lokali użytkowych usytuowanych
w przyziemiu budynku mieszkalnego
przy ul. Dembowskiego 4 o powierzchni 151,82 m²
oraz
na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Herbsta 4
o powierzchni 218,00 m²

Oferty z podaniem proponowanej stawki najmu, sposobu zagospodarowania i rodzaju prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Surowieckiego 12, pok. 206, w terminie do dnia 26.11.2018 r. z dopiskiem „Konkurs ofert”.

Oferta winna zawierać m.in.:
– nazwę i siedzibę oferenta, formę prawną podmiotu gospodarczego, który ma prowadzić działalność gospodarczą w lokalu, dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP),
– oferowaną stawkę czynszu najmu za 1 m2.

Poza proponowaną przez Oferenta stawką czynszu najmu, najemca pokrywa opłaty eksploatacyjne.
Zawarcie umowy najmu warunkujemy wpłatą kaucji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji lokali użytkowych, pok. 104, tel. 22 643-06-50.

Zapraszamy na stronę internetową Spółdzielni www.smbjary.waw.pl