Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego ws. opłat za użytkowanie wieczyste

Zarząd przedstawia w załączniku informacje o otrzymanych decyzjach SKO. Informujemy, iż podane w zestawieniu orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie są prawomocne. Miasto Stołeczne Warszawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, ma prawo wnieść o sprzeciw, który spowoduje, iż sprawa zostanie przekazana do Sądu powszechnego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, orzeczenie SKO traci moc, a Sąd rozstrzyga o wysokości dokonanej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Po uzyskaniu informacji że decyzje stały się prawomocne przekażemy je mieszkańcom

Likwidacja barier architektonicznych

W związku z napływającymi od mieszkańców do Spółdzielni wnioskami o likwidację barier architektonicznych w naszych zasobach informujemy że w piśmie z 22 lutego 2017 roku ze Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych wyjaśniono  jak następuje:   „…zasady  przyznawania dofinansowania w ramach likwidacji barier architektonicznych reguluje  Rozporządzenie Ministra Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 926 ).   Zgodnie z w/w rozporządzeniem osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinasowanie   przystosowania miejsca zamieszkania do potrzeb wynikających z jej niepełnosprawności. Dofinasowanie  może zostać przyznane wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. A więc Państwo jako Spółdzielnia Mieszkaniowa  nie mogą ubiegać się o dofinasowanie. Jednocześnie wyjaśniam, że w  ramach likwidacji barier osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wystąpić np.: o dofinasowanie do przystosowania wejścia do budynku, budowy podjazdu. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna mieszka w budynku wielopiętrowym bez windy może ubiegać się o dofinasowanie do transportera schodowego. Dofinasowanie w ramach likwidacji barier architektonicznych nie obejmuje doposażania budynków wielorodzinnych w dźwigi osobowe.
W razie dodatkowych pytań : ws budowlanych prosimy o kontakt z pełnomocnikiem Zarządu ds. inwestycji tel. +22 644-80-84
a w razie potrzeby konsultacji prawnej tel. +22 641 68 62 wew.318

Informacja o przekazaniu rozliczeń i naliczeń opłat

Zarząd SMB “JARY” uprzejmie informuje, że w dniu 29.03.2017 r. do Państwa skrzynek pocztowych zostanie dostarczona korespondencja dotycząca rozliczenia mediów za 2016 r. oraz nowych zaliczek na media (wymiary opłat za użytkowanie lokalu od 01.04.2017 r.). W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie rozliczeń prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 644 99 69 z Sekcją rozliczeń i analiz czynszów.