Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Zapraszam na spotkanie Komitetów Domowych, które odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” przy ul. Surowieckiego 12 w Sali Konferencyjnej. Tematyka spotkania:

1. Przedstawienie zasad organizacji pracy i działalności Komisji Rewizyjnej,
2. Ustalenie tematyki następnych spotkań Komitetów Domowych.

Wojciech Miąsko

Przewodniczący Rady Nadzorczej

SMB „JARY”

Ogłoszenie


Szanowni Mieszkańcy ! Informujemy, że w dniach 18.03.2019r. – 29.03.2019r. z powodu przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Surowieckiego 12 Agencja PKO BP będzie nieczynna. Od 01.04.2019 r. Agencja PKO BP zmienia się w Agencję Bankową pod szyldem Banku MBank.

Ogłoszenie

W związku z planowanym do wydania ( na przełomie marca/kwietnia ) nowym numerem biuletynu SMB „ Jary” zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą:

Załącznik

Konkurs ofert na najem lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”
Warszawa-Ursynów ul. Surowieckiego 12

zaprasza do konkursu ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych:
– w wolnostojącym pawilonie (I piętro) przy ul. Dembowskiego 8
o powierzchni 201,20 m2 (w tym 22,47 m2 powierzchnia tarasu),
– na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Cybisa 6
o powierzchni 151,14 m²,
– w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Dembowskiego 13
o powierzchni 192,60 m².

Oferty z podaniem proponowanej stawki najmu, sposobu zagospodarowania i rodzaju prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Surowieckiego 12, pok. 206, w terminie do dnia 22.03.2019 r. z dopiskiem „Konkurs ofert”.

Oferta winna zawierać m.in.:
– nazwę i siedzibę oferenta, formę prawną podmiotu gospodarczego, który ma prowadzić działalność gospodarczą w lokalu, dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP),
– oferowaną stawkę czynszu najmu za 1 m2.

Poza proponowaną przez Oferenta stawką czynszu najmu, najemca pokrywa opłaty eksploatacyjne.
Zawarcie umowy najmu warunkujemy wpłatą kaucji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji lokali użytkowych, pok. 104, tel. 22 643-06-50.