SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Author Archive

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” zatrudni

pracownika sekcji członkowsko-mieszkaniowej

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie wniosków w sprawach członkowskich dla Zarządu, w szczególności w zakresie  przyjmowania  i skreślania członków,
 • Prowadzenie spraw członkowskich związanych z nabyciem, zbyciem, darowizną, spadkobraniem,
 • Prowadzenie rejestru członków Spółdzielni,
 • Prowadzenie rejestru ksiąg wieczystych dotyczących spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz odrębnych własności,
 • Prowadzenie korespondencji z członkami oraz użytkownikami lokali,
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez notariusza aktów notarialnych dot. przeniesienia posiadanego prawa do lokalu w odrębną własność,
 • Przygotowywanie uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • Organizowanie przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali przejętych do dyspozycji Spółdzielni,
 • Anonimizacja teczek lokalowych,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w spółdzielni w dziale członkowsko-mieszkaniowym (mile widziane)
 • Wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe);
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office;
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • Mile widziana znajomość programu UNISOFT;

Oferujemy:

 • umowę o pracę na cały etat;
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 30.04.2024 r., na adres: lub papierowo: SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: . Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”

ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w Warszawie

Miejsce pracy – Warszawa

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, techniczne, prawnicze,
 2. minimum 10-letni staż pracy, w tym minimum 5-letni na stanowisku kierowniczym,
 3. doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki i finansów przedsiębiorstwa jak też w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 4. znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 5. znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej,
 6. wiedza z zakresu prawa pracy,
 7. znajomość prawa budowlanego i zasad przeprowadzania procesu inwestycyjnego,
 8. nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni oraz nie pozostawanie w konflikcie interesów ze Spółdzielnią,
 9. korzystanie z pełni praw publicznych,
 10. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Kandydaci mogą wykazać się spełnieniem dodatkowych wymagań:

 1. studia podyplomowe, szkolenia uzupełniające, uprawnienia budowlane,
 2. doświadczenie w korzystaniu z Zintegrowanego Systemu Informatycznego Unisoft lub podobnych rozwiązań informatycznych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV ze zdjęciem,
 2. list motywacyjny,
 3. podpisany przez kandydata dokument zgody na przetwarzanie danych osobowych wydrukowany ze strony internetowej Spółdzielni www.smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA,
 4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kserokopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, kserokopię dokumentów potwierdzających ewentualne studia podyplomowe, szkolenia uzupełniające i uprawnienia,
 6. pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SMB „Jary” wydrukowany ze strony internetowej Spółdzielni www.smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA,
 7. oświadczenie o niekaralności.

Dopuszcza się dostarczenie przez kandydata innych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzających umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje.

Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA.

Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 06.05.2024 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w Warszawie, przy ul. Surowieckiego 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”. Dane osobowe kandydata nie mogą być widoczne na kopercie. Rada Nadzorcza SMB „Jary” zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.  

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: . Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.