SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Archiwum

Archiwum 2019

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

  ETAP I – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH – 05.02.2019

  Ogłoszenie o przetargach.
   1. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym.
   2. Remont instalacji elektrycznych.
   3. Remont dźwigów osobowych.
   4. Wykonanie dokumentacji technicznych (elewacji, p.poż, WZL).
   5. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w zasobach SMB “Jary”.
   6. Remont węzła c.o. w pawilonie przy ul. Surowieckiego 12.
   7. Modernizacja instalacji p.poż garażu Herbsta Zachód.
   8. Konwersacja bram garażowych i szlabanów w budynkach oraz na terenie zasobów SMB “JARY”.
  Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB JARY – ETAP I

  ETAP II – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH – 12.03.2019

  Ogłoszenie o przetargach.
   1. Remont ciągów pieszo – jezdnych.
   2. Remont oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych.
   3. Naprawa elewacji ścian.
   4. Remont balkonów.
   5. Remont klatek schodowych.
   6. Remont przedsionków wejść do klatek schodowych nt I – VII w budynku przy ul. Cybisa 6.
   7. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym – 14 budynków (2 620 szt.).
   8. Wykonanie dokumentacji technicznych p.poż.
   9. Remont schodów zewnętrznych do lokalu uzytkowego w budynku przy ul. Herbsta 1.
  Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB „JARY” – ETAP II

  ETAP III – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

  Ogłoszenie o przetargach.
    1. Remont izolacji przeciwwodnej patio budynku przy Al. KEN 103.
    2. Remont przedsionków wejść do klatek schodowych nr I – VII w budynku przy ul. Cybisa 6.
    3. Wykonanie oznakowania organizacji ruch dla enklaw: Dembowskiego, Służby PolsceCybisa, Dunikowskiego, Janowskiego, Sosnowskiego, Herbsta 4
  Harmonogram zakończonych postępowań o zamówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo – budowlanych na rzecz SMB „JARY” – ETAP III

  ETAP IV – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

  1. SIWZ – Naprawa wskazanych fragmentów elewacji ścian budynku przy ul. Puszczyka 15
  2. SIWZ – Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynku przy ul. Dunikowskiego 7

  ETAP V – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

  1. SWIZ – naprawa wskazanych fragmentów elewacji ścian budynku przy ul. Puszczyka 15
  2. SWIZ – wykonanie przyłacza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poz w budynkach przy ul. Cybisa 4, ul. Dembowskiego 4, ul. Dunikowskiego 2, ul. Herbsta 1 i 4, u. Piszczyka 18

  ETAP VI – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

  1. SIWZ – wykonanie przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poż w budynkach przy ul. Dembowskiego 2 i Wiolinowa 3

  ETAP VII – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWLANYCH

  1. SIWZ – Wykonanie prac konserwacyjnych ogólnobudowlanych w budynkach oraz na terenie zasobów SMB „JARY”.
  2. SIWZ – Wykonanie prac konserwacyjnych, usuwania awarii i drobne naprawy instalacji sanitarnej w budynkach oraz na terenie zasobów SMB „JARY”.
  3. SIWZ – Świadczenie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych będących w zasobach SMB „JARY”.

  ETAP VIII – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SMB „JARY”

  1. SIWZ- Oferta ubezpieczenia SMB Jary

Archiwum 2018

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

  Ogłoszenie przetargu w trybie konkursu ofert na ubezpieczenie majątku SMB „Jary”

  1. Ogłoszenie przetargu w trybie konkursu ofert na ubezpieczenie majątku SMB “Jary”

   Ogłoszenie przetargowe na zakup energii elektrycznej dla SMB Jary

  1. Postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej dla SMB Jary
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

   Przetarg na wykonanie scalenia i podziału nieruchomości w enklawie CDJS

  1. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie scalenia i podziału nieruchomości w enklawie CDJS
  2. SIWZ
  3. Złożone oferty
  4. Rozstrzygnięcie przetargu

   ETAP IV – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

  1. Ogłoszenie o przetargach.
  2. Remont klatek schodowych.
  3. Wyposażenie placu zabaw w rejonie ul. K. Kardasia „Orkana” 1.
  4. Modernizacja instalacji p.poż. garażu Herbsta Zachód.
  5. Remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Herbsta 1.

   ETAP III – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

  1. Ogłoszenie o przetargach
  2. Remont izolacji przewciwwodnej patio budynków przy Al. KEN 103 i 105
  3. Remont klatek schodowych
  4. Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynku przy ul. Puszczyka 1
  5. Remont (wymiana) dźwigu osobowego w budynku przy ul. Wiolinowej 5.
  6. Wykonanie dokumentacji technicznej (elewacji, c.o., WLZ)
  7. Remont dachu nad lokalem użytkowym w budynku przy ul. Herbsta 4
  8. Wyposażenie placu zabaw w rejonie ul. K. Kardasia ORKANA 1
  9. Modernizacja instalacji p.poż garażu Herbsta Zachód

   ETAP II – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

  1. Remont balkonów.
  2. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym – 15 budynków (2 603 szt.).
  3. Remont dźwigów osobowych.
  4. Remont ciągów pieszo – jezdnych
  5. Remont oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych.
  6. Wykonanie odwodnienia terenu pod projektowany plac zabaw w rejonie ul. Służby Polsce 1/ obecnie ul. K. Kardasia „ORKANA” 1.
  7. Wykonanie oznakowania organizacji ruch dla enklawy Puszczyka, Pięciolinii i Wiolinowa.
  8. Świadczenie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych będących w zasobach SMB „JARY”.

   ETAP I – OGŁOSZENIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE ROBÓT I USŁUG BUDOWNALYCH

  1. 1. Remont chodnika i odwodnienia garażu Surowieckiego Południe
    Uwaga: w SIWZ w punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia naniesiono korektę wg informacji umieszczonej przed SIWZ.
   2. Remont łazienek (I piętro) w pawilonie przy ul. Surowieckiego 12
    Uwaga: w SIWZ w załączniku nr 7 naniesiono zmianę (rysunki) wg informacji umieszczonej przed SIWZ.
   3. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w zasobach SMB Jary
    4. Wykonanie odwodnienia terenu pod projektowany plac zabaw w rejonie ul. Służby Polsce 1
     5. Wykonanie prac konserwacyjnych elektrycznych w budynkach oraz na terenie zasobów SMB JARY
      Uwaga: Nastąpiła zmiana w terminie składania ofert i otwarcia ofert
     5a. Procedura zgłaszania oraz usuwania awarii\usterek w zasobach SMB Jary
      6. Wykonanie prac konserwacyjnych ogólnobudowlanych w budynkach oraz na terenie zasobów SMB JARY

     Archiwum 2017

     Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

     1. Naprawa elewacji budynków wielorodzinnych przy ul. Pięciolinii 6 i ul. Pięciolinii 10.
     2. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Cybisa 8 (kl. III).
     3. Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych, instalacji elektrycznych części wspólnych oraz oświetlenia w budynkach przy ul. Dembowskiego 15 i ul. Pięciolinii 5.
     4. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w zasobach SMB “JARY”.
     5. Remont dźwigów osobowych.
     6. Kompleksowy remont dachów budynków.
     7. Wymiana i remont 4 szt. rozdzielni głównych RG w budynku przy ul. Herbsta 4.
     8. Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych, instalacji elektrycznych części wspólnych oraz oświetlenia w budynku przy ul. Pięciolinii 2.
     9. Remont instalacji elektrycznych z wymianą rozdzielni głównych i przyłącza oraz montaż pożarowych wyłączników prądu.
     10. Wykonanie audytu bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych, pawilonów oraz garaży wolnostojących znajdujących się w zasobach SMB „JARY” wraz z podaniem metod naprawczych dostosowujących budynki do obowiązujących przepisów p.poż.
     11. Wykonanie instalacji nawodnionych pionów przeciwpożarowych.
     12. Remont klatek schodowych wraz z towarzyszącymi robotami zewnętrznymi – ul. Herbsta 4.
     13. Coroczne obowiązkowe sprawdzenie działania wyłączników przeciwpożarowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów .
     14. Remont altanki śmietnikowej.
     15. Remont ciągów pieszo-jezdnych na terenie SMB “Jary”.
     16. Remont instalacji elektrycznych z wymianą rozdzielni głównych i przyłącza oraz montaż pożarowych wyłączników prądu.
     17. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnezem z odczytem radiowym.
     18. Uwaga: w SIWZ w punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia naniesiono korektę wg informacji umieszczonej przed SIWZ.
     19. Świadczenie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych będących w zasobach SMB “Jary”.
     20. Dostarczenie i zamontowanie izolacji termicznej poziomów instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych
     21. Kompleksowy remont dachu budynku
     22. Naprawa elewacji ścian
     23. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych
     24. Remont oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych
     25. Wykonanie odwodnienia terenu pod projektowy plac zabaw w rejonie ul. Służby Polsce 1
     26. Remont tarasu i schodów w pawilonie przy ul. Dembowskiego 8
     27. Dostarczenie i zamontowanie izolacji termicznej poziomów instalacji cieplej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych.
     28. Dostarczenie i zamontowanie izolacji termicznej poziomów instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych.
     29. Montaż kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachach budynków w zasobach SMB „Jary”.
     30. Naprawa elewacji ścian.
     31. Remont tarasu i schodów w pawilonie przy ul. Dembowskiego 8.
     32. Modernizacja węzła cieplnego w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznej w pawilonie przy ul. Janowskiego 50 część pierwsza.
     33. Modernizacja węzła cieplnego w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznej w pawilonie przy ul. Janowskiego 50 część druga.
     34. Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Cybisa 2 (kl. V, VI, VII i VIII) oraz przy ul. Cybisa 4 (kl. II i III).
     35. Remont posadzek korytarzy w budynkach mieszkalnych SMB „JARY”.
     36. Remont chodnika i odwodnienie garażu Surowieckiego Południe.

     Archiwum 2016

     Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

     1. Ogłoszenie o przetargu
     2. Postępowanie przetargowe na wykonawstwo robót remontowych
     3. Przetarg nieograniczony na wykonawstwo remontu klatek schodowych.
     4. Konkurs ofert na: Wykonanie remontu instalacji elektrycznej ciągów pieszo jezdnych.
     5. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych.
     6. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych.
     7. Malowanie klatek schodowych i układanie płytek gresowych.
     8. Montaż klatek wentylacyjnych.
     9. Obowiązkowe sprawdzenie działania wyłączników przeciwpożarowych.
     10. Remont altanek śmietniskowych.
     11. Remont instalacji elektrycznych.
     12. Wymiana wewnętrznych linii zasilających.
     13. Wymiana i remont czterech sztuk rozdzielnic głównych.
     14. Wymiana uszkodzonych poziomów kanalizacji sanitarnej.
     15. Wymiana zarośniętych przewodów kanalizacji sanitarnej.
     16. Wykonanie prac konserwacyjnych, usuwania awarii i napraw instalacji elektrycznej.
     17. Wymiana analogowego systemu sterowania oświetlenia klatek schodowych.
     18. Wymiana systemu zapalania zegarami analogowymi latarni.
     19. Oferty ubezpieczenia SMB “Jary”.
     20. Wykonanie przeglądów 5-cio letnich budynków, których powierzchnia dachów przekracza 1000 m².
     21. Wykonanie audytu bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych, pawilonów oraz garaży wolnostojących.