O Nas

Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Jary” mająca swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12 powstała w grudniu 1991 roku, kiedy to została zarejestrowana jako samodzielny podmiot gospodarczy. Jej utworzenie było konsekwencją podziału SBM „Ursynów”. I choć uchwała podziałowa została podjęta 8 grudnia 1990 roku, to Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jary” (bo taka była pierwotna nazwa spółdzielni) została wpisana do rejestru sądowego w dniu 20 grudnia 1991 roku. Tę datę przyjmuje się jako dzień powstania Spółdzielni. Spółdzielnia zlokalizowana jest w południowej części Warszawy – na tzw. północnym Ursynowie. Obejmuje obszar zabudowy o powierzchni ponad 53 ha, ograniczony ulicami Surowieckiego, Pileckiego, Ciszewskiego i Aleją Komisji Edukacji Narodowej. Z tego obszaru ponad 68% stanowią grunty o uregulowanym stanie prawym, czyli będące w użytkowaniu wieczystym. W stosunku do pozostałych gruntów toczą się postępowania zmierzające do ich prawnego uregulowania. Do roku 1995 Spółdzielnia działała jako typowa spółdzielnia eksploatacyjna, administrując i zarządzając swoimi zasobami, na które składały się najstarsze na Ursynowie 83 budynki wielorodzinne, zbudowane w latach 1977-1981 w technologii wielkiej płyty w systemie „Szczecin II” oraz 14 pawilonów handlowych. W roku 1995 po nowelizacji statutu rozszerzono zakres działalności Spółdzielni o zadania inwestycyjne i dodano do jej nazwy wyraz „budowlana”.

W ramach podjętej działalności inwestycyjnej, w latach 1996 – 1999, wybudowano 5 parkingów dwupoziomowych wielostanowiskowych, a w latach 2002 – 2004 realizowano z powodzeniem inwestycję mieszkaniowo-usługową u zbiegu ulic Wiolinowej i Al. Komisji Edukacji Narodowej. W ramach przedsięwzięcia wybudowano dwa budynki, wzbogacając zasoby spółdzielni o 172 lokale mieszkalne, 19 lokali użytkowych i 198 miejsc postojowych. Za realizację I etapu inwestycji budynku przy Al. KEN 103, w 2004 roku Spółdzielnia otrzymała „Srebrnego Żurawia”, nagrodę przyznawaną przez komisję konkursową pod patronatem tygodnika „Pasmo”. W latach 2003 – 2009 zmodernizowano cztery parkingi dwupoziomowe poprzez wykonanie remontów górnych płyt oraz realizację zadaszeń.

Aktualnie Spółdzielnia zrzesza 6246 członków i administruje zasobami na które składa się:
85 budynków mieszkalnych z 5993 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 327.794,68 m2,
14 pawilonów handlowych, w których łącznie z lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych znajduje się 271 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 27.712,94 m2,
5 parkingów dwupoziomowych (w tym 4 z zadaszonymi górnymi płytami), w których znajdują się 862 miejsca postojowe.

Na przestrzeni lat 1999 – 2006 Spółdzielnia realizowała kompleksowy program termomodernizacji zasobów obejmujący m.in.: ocieplenie wszystkich ścian budynków, remont innych elementów elewacji budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, remont balkonów, modernizację węzłów cieplnych, montaż zaworów termostatycznych w lokalach, częściową refundację kosztów wymiany okien w mieszkaniach. Aktualnie wszystkie należące do starych zasobów 83 budynki są w ten sposób kompleksowo wyremontowane. Zrobiono to kosztem ogromnych własnych nakładów finansowych bez zaciągania kredytów. Uzyskany efekt tych działań to ponad 30% zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

W kolejnych latach 2006-2009 spółdzielnia przystąpiła do modernizacji infrastruktury wewnątrzosiedlowej, zastępując dotychczasową asfaltową nawierzchnię ciągów pieszo – jezdnych kostką Bauma. Niejako przy okazji wykonywane są dodatkowe stanowiska postojowe, których brakuje na terenie zasobów Spółdzielni. Podjęto też kosztowny program modernizacji dźwigów osobowych uwzględniający wymogi Unii Europejskiej. W ostatnich 5 latach gruntownie wyremontowano 45 dźwigów osobowych. Wykonano lub wyremontowano setki podejść pod budynki, chodników, schodów, balkonów, klatek schodowych itp.

W latach 2007 i 2008 Spółdzielnia z sukcesem wykonała własnymi siłami kadrowymi trudny i niezwykle pracochłonny proces wdrażania w życie postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dokonano zmian w statucie wprowadzając w miejsce Zebrania Przedstawicieli Walne Zgromadzenie podzielone na cztery części, utworzono w ramach zasobów Spółdzielni nieruchomości jednobudynkowe, wszyscy chętni członkowie Spółdzielni mieli możliwość ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych lub dokonywanych równolegle przekształceń praw do lokali z lokatorskich w spółdzielcze własnościowe, wprowadzono rozliczenie kosztów i przychodów związanych z eksploatacją oraz ewidencję funduszu remontowego na nieruchomości jednobudynkowe. Po masowych przekształceniach praw do lokali, aktualna struktura mieszkań w spółdzielni przedstawia się następująco: odrębna własność 19,2%, spółdzielcze własnościowego prawo 76,3% , na warunkach lokatorskich 3,3% , na zasadzie najmu 1,2%.

Spółdzielnia prowadzi szeroką działalność społeczną, oświatową i kulturalną. Realizowana jest ona przede wszystkim w Domu Sztuki, placówce zajmującej ważne miejsce na mapie kulturalnej Ursynowa i całej Warszawy, ale także w podległych mu placówkach, czyli Modelarni Lotniczej i Klubie Seniora. Teatr „Za Daleki” to do dziś jedyna regularnie wystawiająca spektakle scena teatralna Ursynowa.

Kondycja organizacyjna i finansowa SMB „Jary” jest dobra, wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco. Spółdzielnia nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poręczeń finansowych. Od kilku lat udaje się utrzymywać na niezmienionym poziomie zależne od Spółdzielni opłaty wnoszone przez mieszkańców.