SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

O Nas

Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Jary” mająca swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12 powstała w grudniu 1991 roku w wyniku podziału SBM „Ursynów”. Uchwała podziałowa została podjęta 8 grudnia 1990 roku, a Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jary” (bo taka była pierwotna nazwa spółdzielni) została wpisana do rejestru sądowego w dniu 20 grudnia 1991 roku. Tę datę przyjmuje się jako dzień powstania Spółdzielni.

Spółdzielnia zlokalizowana jest w południowej części Warszawy – na tzw. północnym Ursynowie. Obejmuje obszar zabudowy o powierzchni ponad 52 ha 2805 m2, ograniczony ulicami Surowieckiego, Pileckiego, Ciszewskiego i Aleją Komisji Edukacji Narodowej. 

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Spółdzielnia zarządza ww. obszarem na warunkach:

  • własności – 39 ha 3427 m2, co stanowi 75,25 % całości obszaru.
  • wieczystego użytkowania – 9 ha 6990 m2,  co stanowi 18,55 % całości obszaru.
  • ustalenia przed umowne (Surowieckiego 10 i 12) – 1 ha 6656 m2,  co stanowi 3,19 % całości obszaru
  • dzierżawy – 1 ha 5732 m2,  co stanowi 3,01 % całości obszaru

Do roku 1995 Spółdzielnia działała jako typowa spółdzielnia eksploatacyjna, administrując i zarządzając swoimi zasobami, na które składały się najstarsze na Ursynowie 83 budynki wielorodzinne, zbudowane w latach 1977-1981 w technologii wielkiej płyty w systemie „Szczecin II” oraz 14 pawilonów handlowych. W roku 1995 po nowelizacji statutu rozszerzono zakres działalności Spółdzielni o zadania inwestycyjne i dodano do jej nazwy wyraz „budowlana”.

W ramach podjętej działalności inwestycyjnej, w latach 1996 – 1999, wybudowano 5 parkingów dwupoziomowych wielostanowiskowych, a w latach 2002 – 2004 realizowano inwestycję mieszkaniowo-usługową u zbiegu ulic Wiolinowej i Al. Komisji Edukacji Narodowej. W ramach przedsięwzięcia wybudowano dwa budynki, wzbogacając zasoby spółdzielni o 172 lokale mieszkalne, 19 lokali użytkowych i 198 miejsc postojowych. Za realizację I etapu inwestycji budynku przy Al. KEN 103, w 2004 roku Spółdzielnia otrzymała „Srebrnego Żurawia”, nagrodę przyznawaną przez komisję konkursową pod patronatem tygodnika „Pasmo”. W następnych latach zmodernizowano parkingi dwupoziomowe poprzez wykonanie remontów górnych płyt oraz realizację ich zadaszeń.

Aktualnie Spółdzielnia zrzesza 7062 członków (stan na 31.12.2022r.) i administruje zasobami na które składa się: 85 budynków mieszkalnych z 5995 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 327.645,68 m2, 8 pracowni plastycznych o powierzchni 422,66 m2, 13 pawilonów handlowych, w których łącznie z lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach mieszkalnych znajdują się 263 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 27.036,21 m2, 5 parkingów dwupoziomowych, w których znajduje się 859 miejsc postojowych oraz 198 miejsc w garażach podziemnych KEN 103 i 105.

Na przestrzeni lat 1999 – 2006 Spółdzielnia realizowała kompleksowy program termomodernizacji zasobów obejmujący m.in.: ocieplenie wszystkich ścian budynków, remont innych elementów elewacji budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, remont balkonów, modernizację węzłów cieplnych, montaż zaworów termostatycznych w lokalach, częściową refundację kosztów wymiany okien w mieszkaniach. Aktualnie wszystkie należące do starych zasobów budynki są w ten sposób kompleksowo wyremontowane. Zrobiono to kosztem ogromnych własnych nakładów finansowych bez zaciągania kredytów. Uzyskany efekt tych działań to ponad 30% zmniejszenie zużycia energii cieplnej. W kolejnych latach 2006-2009 Spółdzielnia przystąpiła do modernizacji infrastruktury wewnątrzosiedlowej, zastępując dotychczasową asfaltową nawierzchnię ciągów pieszo – jezdnych kostką Bauma. Niejako przy okazji wykonywane są dodatkowe stanowiska postojowe, których brakuje na terenie zasobów Spółdzielni. Podjęto też kosztowny program modernizacji dźwigów osobowych uwzględniający wymogi Unii Europejskiej. W ostatnich latach gruntownie wyremontowano kilkadziesiąt dźwigów osobowych. Wykonano lub wyremontowano setki podejść pod budynki, chodników, schodów, balkonów, klatek schodowych itp. W latach ubiegłych Spółdzielnia z sukcesem wykonała własnymi siłami kadrowymi trudny i niezwykle pracochłonny proces wdrażania w życie postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dokonano zmian w statucie wprowadzając w miejsce Zebrania Przedstawicieli Walne Zgromadzenie, na początku podzielone na cztery części aktualnie bez podziału na części, utworzono w ramach zasobów Spółdzielni o uregulowanym stanie prawnym gruntów nieruchomości jednobudynkowe, w których wszyscy chętni członkowie Spółdzielni mieli możliwość ustanowienia odrębnej własności lokali. Tam gdzie nie było możliwości wyodrębnień dokonywano przekształceń praw do lokali z lokatorskich na spółdzielcze własnościowe. Zgodnie z wymogami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia prowadzi rozliczenie kosztów i przychodów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz ewidencję funduszu remontowego na nieruchomości jednobudynkowe. Aktualna struktura mieszkań w Spółdzielni (stan na 31.12.2022r.) przedstawia się następująco: odrębna własność 30,085 %, spółdzielcze własnościowego prawo 67,966%, na warunkach lokatorskich 0,199%, na zasadzie najmu 1,132 %, bez tytułu prawnego 0,616 %.

Spółdzielnia prowadzi szeroką działalność społeczną, oświatową i kulturalną. Realizowana jest ona przede wszystkim w Domu Sztuki, placówce zajmującej ważne miejsce na mapie kulturalnej Ursynowa i całej Warszawy, ale także w podległych mu placówkach, czyli Modelarni Lotniczej i Klubie Seniora. Kondycja organizacyjna i finansowa SMB „Jary” jest dobra, wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco. Spółdzielnia nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poręczeń finansowych.