Statut

Rozdziały statutu

  1. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności
  2. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
  3. Postępowanie wewnątrz-spółdzielcze
  4. Organy spółdzielni
  5. Tytuły prawne do lokali
  6. Zasady zaspokajania potrzeb lokalowych członków
  7. Zasady wnoszenia wkładów oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu
  8. Przekształcanie tytułów prawnych do lokali
  9. Gospodarka spółdzielni
  10. Przepisy przejściowe i końcowe
Pobierz PDF