SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Walne Zgromadzenie

  1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
  2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie Spółdzielni.
  3. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze nie stosuje się.
  4. Członek Spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
  5. Każdemu członkowi uczestniczącemu w obradach Walnego Zgromadzenia przysługuje tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
  6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, jak również inne zaproszone osoby.