Walne Zgromadzenie

  1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
  2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie Spółdzielni.
  3. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, a osoby prawne przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członek Spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
  4. Każdemu członkowi uczestniczącemu w obradach Walnego Zgromadzenia przysługuje tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
  5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni oraz przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, jak również inne zaproszone osoby.