SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Rada Nadzorcza

Dyżury interwencyjne członków Rady Nadzorczej SMB “Jary”

17.01.2024 r. – OLGIERD SIELIŁO

21.02.2024 r. – AGNIESZKA DOMINIAK

 20.03.2024 r. – MACIEJ MOLAK

17.04.2024 r. – ALEKSANDER SKOMOROWSKI

    15.05.2024 r. – PAWEŁ MORAWSKI

19.06.2024 r. – ANNA CHUDOBIŃSKA

17.07.2024 r. – ANNA NOWAKOWSKA

21.08.2024 r. – ANNA NOWAKOWSKA

18.09.2024 r. – AGNIESZKA DOMINIAK

16.10.2024 r. – MARTA BRAUN

20.11.2024 r. – MACIEJ MOLAK

18.12.2024 r. – AGNIESZKA DOMINIAK


Dyżury interwencyjne członków Rady Nadzorczej pełnione są w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 210) w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 18:00-19:00.

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród
  członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące
  pracownikami Spółdzielni.
 3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana
  osoba nie będąca członkiem Spółdzielni upełnomocniona przez osobę prawną.
 4. Rada Nadzorcza składa się z 8 członków.
 5. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej wraz z ich pisemnymi oświadczeniami o zgodzie
  na kandydowanie, zgłaszają członkowie Spółdzielni zgodnie z zapisami §26 ust.4. Wymagane
  jest pisemne poparcie kandydatury przez co najmniej 10 członków. Wykaz kandydatów na
  członków Rady Nadzorczej udostępniony jest członkom Spółdzielni na 14 dni przed Walnym
  Zgromadzeniem poprzez wywieszenie w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych oraz
  zamieszczenie w Internecie na stronie Spółdzielni.
 6. Kadencja Rady trwa 3 lata i liczy się od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana
  do zakończenia dorocznego Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady Nadzorczej
  na następną kadencję. Członek Rady Nadzorczej może pełnić funkcje w Radzie nie dłużej niż
  przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 7. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
  ważnie oddanych głosów. Przy równej liczbie głosów na ostatnie wakujące miejsce decyduje
  dodatkowe tajne głosowanie.
 8. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym za pomocą
  przygotowanych przez komisję skrutacyjną kart wyborczych. Jednakże w przypadku
  przeprowadzania głosowań za pomocną elektronicznego systemu oddawania i zliczania
  głosów kart wyborczych nie przygotowuje się, a wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza
  się wyłącznie za pomocą tegoż systemu w sposób gwarantujący tajność wyborów. Powyższe
  stosuje się również do głosowania nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej.
 9. Głos uważa się za nieważny, jeżeli liczba nazwisk nie skreślonych jest większa od liczby
  mandatów do obsadzenia lub karta wyborcza została uszkodzona albo przekreślona.
 10. Pierwsze posiedzenie po wyborach całego składu Rady zwołuje w terminie 14 dni i prowadzi
  przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności zastępca
  przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 11. Członek Rady Nadzorczej nie może świadczyć pracy na rzecz Spółdzielni, za wyjątkiem
  przypadku oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie Spółdzielni.

Skład Rady Nadzorczej – kadencja 2022-2025

CHUDOBIŃSKA Anna

Przewodnicząca

BRAUN Marta

Z-ca Przewodniczącej

DOMINIAK Agnieszka

Sekretarz

NOWAKOWSKA Anna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

SIELIŁO Olgierd

Przewodniczący Komisji Eksploatacyjno-Technicznej

SKOMOROWSKI Aleksander

Przewodniczący Komisji Samorządowo-Odwoławczej

MORAWSKI Paweł

Członek

MOLAK Maciej

Członek

Skład Komisji Eksploatacyjno-Technicznej Rady Nadzorczej SMB „Jary”:

 1. Olgierd Sieliło – Przewodniczący
 2. Anna Chudobińska – Z-ca przewodniczącego
 3. Aleksander Skomorowski – Członek
 4. Maciej Molak –  Członek
 5. Marta Braun –  Członek

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SMB „Jary”:

 1. Anna Nowakowska – Przewodnicząca
 2. Marta Braun – Z-ca Przewodniczącej
 3. Anna Chudobińska – Członek
 4. Agnieszka Dominiak – Członek
 5. Paweł Morawski – Członek
 6. Aleksander Skomorowski – Członek

Skład Komisji Odwoławczo-Samorządowej Rady Nadzorczej SMB „Jary”:

 1. Aleksander Skomorowski – Przewodniczący
 2. Paweł Morawski – Z-ca Przewodniczącego
 3. Agnieszka Dominiak – Członek
 4. Maciej Molak – Członek

Plany prac Rady Nadzorczej i Komisji w poszczególnych latach:

     Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2023 rok.

     Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na II półrocze 2022 roku.