Rada Nadzorcza

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
 3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni upełnomocniona przez osobę prawną.
 4. Rada Nadzorcza składa się z 8 do 12 członków, z tym że Walne Zgromadzenie przystępuje do wyboru na nową kadencję 12 jej członków.
 5. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej, wraz z ich pisemnymi oświadczeniami o zgodzie na kandydowanie, zgłaszają członkowie Spółdzielni zgodnie z zapisami §26 ust.4. Wymagane jest pisemne poparcie kandydatury przez co najmniej 10 członków. Wykaz kandydatów na członków Rady Nadzorczej udostępniony jest członkom Spółdzielni na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem poprzez wywieszenie w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych oraz zamieszczenie w Internecie na stronie Spółdzielni.
 6. Kadencja Rady trwa 3 lata i liczy się od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana do zakończenia dorocznego Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję. Członek Rady Nadzorczej może pełnić funkcje w Radzie nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 7. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Przy równej liczbie głosów na ostatnie wakujące miejsce decyduje dodatkowe tajne głosowanie.
 8. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym za pomocą przygotowanych przez komisję skrutacyjną kart wyborczych. Jednakże w przypadku przeprowadzania głosowań za pomocną elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów kart wyborczych nie przygotowuje się, a wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się wyłącznie za pomocą tegoż systemu w sposób gwarantujący tajność wyborów. Powyższe stosuje się również do głosowania nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej.
 9. Głos uważa się za nieważny, jeżeli liczba nazwisk nie skreślonych jest większa od liczby mandatów do obsadzenia lub karta wyborcza została uszkodzona albo przekreślona.
 10. Pierwsze posiedzenie po wyborach całego składu Rady zwołuje w terminie 14 dni i prowadzi przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 11. Członek Rady Nadzorczej nie może świadczyć pracy na rzecz Spółdzielni, za wyjątkiem przypadku oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie Spółdzielni.
Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2018 rok. Plany pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2017 rok. Plan pracy Komisji i Rady Nadzorczej na II półrocze 2016 roku Plan pracy Rady Nadzorczej

AKTUALNY SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Uprzejmie informujemy, iż aktualny skład Rady Nadzorczej (kadencja 2016-2019) z podziałem funkcji przedstawia się następująco:

Wojciech MIĄSKO Przewodniczący
Anna NOWAKOWSKA Zastępca Przewodniczącego RN
Agnieszka DOMINIAK Sekretarz RN
Wojciech POWICKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stefan KAMIŃSKI Przewodniczący Komisji Odwoławczo-Samorządowej
Adam PIETRUSIEWICZ Przewodniczący Komisji Eksploatacyjno-Technicznej
Ewa SOBIESZCZAŃSKA Przewodnicząca Komisji ds. Inwestycji Mieszkaniowo-Usługowej “Wiolinowy Pasaż”
Stanisław FRONC Członek RN

Składy komisji Rady Nadzorczej przedstawiają się następująco:

Komisja Rewizyjna:
Wojciech POWICKI Przewodniczący
Wojciech MIĄSKO Członek
Anna NOWAKOWSKA Członek
Agnieszka DOMINIAK Członek
Ewa SOBIESZCZAŃSKA Członek
Stanisław FRONC Członek
Komisja Eksploatacyjno-Techniczna:
Adam PIETRUSIEWICZ Przewodniczący
Stefan KAMIŃSKI Członek
Ewa SOBIESZCZAŃSKA Członek
Stanisław FRONC Członek
Komisja Odwoławczo-Samorządowa:
Stefan KAMIŃSKI Przewodniczący
Wojciech MIĄSKO Członek
Agnieszka DOMINIAK Członek
Adam PIETRUSIEWICZ Członek
Stanisław FRONC Członek
Czasowa Komisja ds. Inwestycji Mieszkaniowo-Usługowej “Wiolinowy Pasaż”:
Ewa SOBIESZCZAŃSKA Przewodnicząca
Wojciech MIĄSKO Członek
Anna NOWAKOWSKA Członek
Agnieszka DOMINIAK Członek
Adam PIETRUSIEWICZ Członek
Stefan KAMIŃSKI Członek
Stanisław FRONC Członek
Dyżury Interwencyjne Maj
13.05.2019 r. Anna NOWAKOWSKA
27.05.2019 r. Agnieszka DOMINIAK

Dyżury interwencyjne członków Rady Nadzorczej pełnione są dwa razy w miesiącu

o godz. 18:00 w siedzibie Spółdzielni pok. nr 210.