Rada Nadzorcza

Dyżury interwencyjne członków Rady Nadzorczej SMB “Jary”

PAŹDZIERNIK 2021 r.

11.10.2021 r. – MARTA BRAUN

25.10.2021 r. – WOJCIECH POWICKI

LISTOPAD 2021 r.   

08.11.2021 r. – OLGIERD SIELIŁO

22.11.2021 r. – MACIEJ MOLAK

GRUDZIEŃ 2021 r.        

06.12.2021 r. – DANUTA FRĄCZEK

20.12.2021 r. – ROBERT KOŁAKOWSKI

STYCZEŃ 2022 r.     

10.01.2022 r. – WIESŁAW JÓŹWIK

24.01.2022 r. – KAZIMIERZ JÓSKOWIAK

Dyżury interwencyjne członków Rady Nadzorczej pełnione są od godz. 18:00
w siedzibie Spółdzielni pok. nr 210.

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród
  członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące
  pracownikami Spółdzielni.
 3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana
  osoba nie będąca członkiem Spółdzielni upełnomocniona przez osobę prawną.
 4. Rada Nadzorcza składa się z 8 do 12 członków, z tym że Walne Zgromadzenie przystępuje do
  wyboru na nową kadencję 12 jej członków.
 5. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej, wraz z ich pisemnymi oświadczeniami o zgodzie
  na kandydowanie, zgłaszają członkowie Spółdzielni zgodnie z zapisami §26 ust.4. Wymagane
  jest pisemne poparcie kandydatury przez co najmniej 10 członków. Wykaz kandydatów na
  członków Rady Nadzorczej udostępniony jest członkom Spółdzielni na 14 dni przed Walnym
  Zgromadzeniem poprzez wywieszenie w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych oraz
  zamieszczenie w Internecie na stronie Spółdzielni.
 6. Kadencja Rady trwa 3 lata i liczy się od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana
  do zakończenia dorocznego Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady Nadzorczej
  na następną kadencję. Członek Rady Nadzorczej może pełnić funkcje w Radzie nie dłużej niż
  przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 7. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
  ważnie oddanych głosów. Przy równej liczbie głosów na ostatnie wakujące miejsce decyduje
  dodatkowe tajne głosowanie.
 8. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym za pomocą
  przygotowanych przez komisję skrutacyjną kart wyborczych. Jednakże w przypadku
  przeprowadzania głosowań za pomocną elektronicznego systemu oddawania i zliczania
  głosów kart wyborczych nie przygotowuje się, a wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza
  się wyłącznie za pomocą tegoż systemu w sposób gwarantujący tajność wyborów. Powyższe
  stosuje się również do głosowania nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej.
 9. Głos uważa się za nieważny, jeżeli liczba nazwisk nie skreślonych jest większa od liczby
  mandatów do obsadzenia lub karta wyborcza została uszkodzona albo przekreślona.
 10. Pierwsze posiedzenie po wyborach całego składu Rady zwołuje w terminie 14 dni i prowadzi
  przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności zastępca
  przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 11. Członek Rady Nadzorczej nie może świadczyć pracy na rzecz Spółdzielni, za wyjątkiem
  przypadku oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie Spółdzielni.

Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2021 rok

Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2020 rok

Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na IV kwartał 2019 r.

Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2018 rok.  

Plany pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2017 rok.

Plan pracy Komisji i Rady Nadzorczej na II półrocze 2016 roku

Plan pracy Rady Nadzorczej

Uprzejmie informujemy, iż aktualny skład Rady Nadzorczej (kadencja 2019-2022) przedstawia się następująco: