Rada Nadzorcza

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
 3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni upełnomocniona przez osobę prawną.
 4. Rada Nadzorcza składa się z 8 do 12 członków, z tym że Walne Zgromadzenie przystępuje do wyboru na nową kadencję 12 jej członków.
 5. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej, wraz z ich pisemnymi oświadczeniami o zgodzie na kandydowanie, zgłaszają członkowie Spółdzielni zgodnie z zapisami §26 ust.4. Wymagane jest pisemne poparcie kandydatury przez co najmniej 10 członków. Wykaz kandydatów na członków Rady Nadzorczej udostępniony jest członkom Spółdzielni na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem poprzez wywieszenie w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych oraz zamieszczenie w Internecie na stronie Spółdzielni.
 6. Kadencja Rady trwa 3 lata i liczy się od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana do zakończenia dorocznego Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję. Członek Rady Nadzorczej może pełnić funkcje w Radzie nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 7. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Przy równej liczbie głosów na ostatnie wakujące miejsce decyduje dodatkowe tajne głosowanie.
 8. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym za pomocą przygotowanych przez komisję skrutacyjną kart wyborczych. Jednakże w przypadku przeprowadzania głosowań za pomocną elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów kart wyborczych nie przygotowuje się, a wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się wyłącznie za pomocą tegoż systemu w sposób gwarantujący tajność wyborów. Powyższe stosuje się również do głosowania nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej.
 9. Głos uważa się za nieważny, jeżeli liczba nazwisk nie skreślonych jest większa od liczby mandatów do obsadzenia lub karta wyborcza została uszkodzona albo przekreślona.
 10. Pierwsze posiedzenie po wyborach całego składu Rady zwołuje w terminie 14 dni i prowadzi przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 11. Członek Rady Nadzorczej nie może świadczyć pracy na rzecz Spółdzielni, za wyjątkiem przypadku oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie Spółdzielni.
Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2018 rok.  

Plany pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2017 rok.

Plan pracy Komisji i Rady Nadzorczej na II półrocze 2016 roku

Plan pracy Rady Nadzorczej

Uprzejmie informujemy, iż aktualny skład Rady Nadzorczej (kadencja 2019-2022) przedstawia się następująco:

Wiesław JÓŹWIK
Wojciech POWICKI
Olgierd SIELIŁO
Marta BRAUN
Danuta FRĄCZEK
Kazimierz JÓSKOWIAK
Robert KOŁAKOWSKI
Maciej MOLAK