Rada Nadzorcza

Dyżury interwencyjne członków Rady Nadzorczej SMB “Jary”


18.01.2023 r. – PAWEŁ MORAWSKI – DYŻUR ODWOŁANY

15.02.2023 r. – ANNA NOWAKOWSKA

15.03.2023 r. – OLGIERD SIELIŁO

19.04.2023 r. – ALEKSANDER SKOMOROWSKI

17.05.2023 r. – MARTA BRAUN

21.06.2023 r. – ANNA CHUDOBIŃSKA

19.07.2023 r. – MACIEJ MOLAK

16.08.2023 r. – PAWEŁ MORAWSKI

20.09.2023 r. – ANNA NOWAKOWSKA

18.10.2023 r. – OLGIERD SIELIŁO

15.11.2023 r. – ALEKSANDER SKOMOROWSKI

20.12.2023 r. – MARTA BRAUN


Dyżury interwencyjne członków Rady Nadzorczej pełnione są w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 18:00-19:00
w siedzibie Spółdzielni pok. nr 210.

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród
  członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące
  pracownikami Spółdzielni.
 3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana
  osoba nie będąca członkiem Spółdzielni upełnomocniona przez osobę prawną.
 4. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.
 5. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej wraz z ich pisemnymi oświadczeniami o zgodzie
  na kandydowanie, zgłaszają członkowie Spółdzielni zgodnie z zapisami §26 ust.4. Wymagane
  jest pisemne poparcie kandydatury przez co najmniej 10 członków. Wykaz kandydatów na
  członków Rady Nadzorczej udostępniony jest członkom Spółdzielni na 14 dni przed Walnym
  Zgromadzeniem poprzez wywieszenie w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych oraz
  zamieszczenie w Internecie na stronie Spółdzielni.
 6. Kadencja Rady trwa 3 lata i liczy się od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana
  do zakończenia dorocznego Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady Nadzorczej
  na następną kadencję. Członek Rady Nadzorczej może pełnić funkcje w Radzie nie dłużej niż
  przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 7. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
  ważnie oddanych głosów. Przy równej liczbie głosów na ostatnie wakujące miejsce decyduje
  dodatkowe tajne głosowanie.
 8. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym za pomocą
  przygotowanych przez komisję skrutacyjną kart wyborczych. Jednakże w przypadku
  przeprowadzania głosowań za pomocną elektronicznego systemu oddawania i zliczania
  głosów kart wyborczych nie przygotowuje się, a wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza
  się wyłącznie za pomocą tegoż systemu w sposób gwarantujący tajność wyborów. Powyższe
  stosuje się również do głosowania nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej.
 9. Głos uważa się za nieważny, jeżeli liczba nazwisk nie skreślonych jest większa od liczby
  mandatów do obsadzenia lub karta wyborcza została uszkodzona albo przekreślona.
 10. Pierwsze posiedzenie po wyborach całego składu Rady zwołuje w terminie 14 dni i prowadzi
  przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności zastępca
  przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 11. Członek Rady Nadzorczej nie może świadczyć pracy na rzecz Spółdzielni, za wyjątkiem
  przypadku oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie Spółdzielni.

Skład Rady Nadzorczej kadencja 2022-2025

CHUDOBIŃSKA Anna

Przewodnicząca

BRAUN Marta

Z-ca Przewodniczącej

DOMINIAK Agnieszka

Sekretarz

NOWAKOWSKA Anna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

SIELIŁO Olgierd

Przewodniczący Komisji Eksploatacyjno-Technicznej

SKOMOROWSKI Aleksander

Przewodniczący Komisji Samorządowo-Odwoławczej

MORAWSKI Paweł

Członek

MOLAK Maciej

Członek

                                      

Skład Komisji Eksploatacyjno-Technicznej Rady Nadzorczej SMB „Jary”:

 1. Pan Olgierd Sieliło – Przewodniczący
 2. Pani Anna Chudobińska – Z-ca przewodniczącego
 3. Pani Anna Nowakowska – Członek
 4. Pan Aleksander Skomorowski – Członek
 5. Pan Paweł Morawski – Członek
 6. Pan Maciej Molak –  Członek
 7. Pan Marta Braun –  Członek

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SMB „Jary”:

 1. Pani Anna Nowakowska – Przewodnicząca
 2. Pani Marta Braun – Z-ca Przewodniczącej
 3. Pani Anna Chudobińska – Członek
 4. Pani Agnieszka Dominiak – Członek
 5. Pan Olgierd Sieliło – Członek
 6. Pan Paweł Morawski – Członek
 7. Pan Aleksander Skomorowski – Członek

Skład Komisji Odwoławczo-Samorządowej Rady Nadzorczej SMB „Jary”:

 1. Pan Aleksander Skomorowski – Przewodniczący
 2. Pan Paweł Morawski – Z-ca Przewodniczącego
 3. Pani Agnieszka Dominiak – Członek
 4. Pan Maciej Molak – Członek

Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na II półrocze 2022 rok

Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na I półrocze 2022 rok

Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2021 rok

Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2020 rok

Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na IV kwartał 2019 r.

Plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2018 rok.  

Plany pracy Rady Nadzorczej i Komisji na 2017 rok.

Plan pracy Komisji i Rady Nadzorczej na II półrocze 2016 roku

Plan pracy Rady Nadzorczej