SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Zarząd

  1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz.
  2. Zarząd składa się z trzech lub dwóch członków, w tym z prezesa i jego zastępców lub zastępcy, wybieranych spośród kandydatów w drodze konkursu, na czas nieokreślony i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
  3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy.
  4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, a odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
  5. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje członków Zarządu większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 wybranych jej członków. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać zwykłą większością tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
  6. Członkiem Zarządu i Głównym Księgowym Spółdzielni może być osoba fizyczna, która nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
Anna Chudobińska p.o. Prezesa Zarządu
Marlena Tomczyk Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
Robert Komisarski Zastępca Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych

W sprawach skarg i wniosków Zarząd Spółdzielni przyjmuje członków i mieszkańców w poniedziałki w godzinach

15:30 – 17:00, po wcześniejszym umówieniu terminu w sekretariacie (tel. 22 641 66 04).