Zarząd

  1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz.
  2. Zarząd składa się z trzech lub dwóch członków, w tym z prezesa i jego zastępców lub zastępcy, wybieranych spośród kandydatów w drodze konkursu, na czas nieokreślony i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
  3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy.
  4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, a odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
  5. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje członków Zarządu większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 wybranych jej członków. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać zwykłą większością tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
  6. Członkiem Zarządu i Głównym Księgowym Spółdzielni może być osoba fizyczna, która nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
Piotr Janowski Prezes Zarządu
Bogumiła Sikorska Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
Marek Mieszanowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych

Członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach 16°° – 18°° po uprzednim umówieniu przez zainteresowanych terminu wizyty. Zapisy prowadzi sekretariat SMB „ Jary ”. W tym celu prosimy kontaktować się pod nr telefonu 22 641-66-04 lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni ul. Surowieckiego 12 pokój 206 I piętro