SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

AWARIE INF. DOD.

 
Awarie – informacje dodatkowe
 
BEZZWŁOCZNIE NALEŻY ZGŁASZAĆ M.IN. TAKIE AWARIE JAK:
 
 • przeciek gazu z instalacji,
 • wyciek wody z instalacji ciepłej lub zimnej wody do zaworów odcinających przed wodomierzami, z wyłączeniem wszelkich jej odbiorników,
 • wyciek wody z centralnego ogrzewania,
 • wydobywanie się ścieków sanitarnych z pionów i tras instalacji kanalizacyjnej,
 • przeciek z instalacji wód opadowych,
 • brak dopływu prądu do tablicy licznikowej na klatce schodowej,
 • zatrzymanie się pomiędzy piętrami kabiny dźwigowej z ludźmi i brak możliwości jej uruchomienia,
 • inne, niewymienione wyżej zdarzenia, bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu mieszkańców oraz mogące spowodować powstanie szkody w mieniu Spółdzielni.
  ZGŁASZANIE USTEREK:
 • zmienna temperatura i ciśnienie ciepłej wody,
 • brak ciepłej lub zimnej wody z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni,
 • brak centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym,
 • brak oświetlenia klatki schodowej,
 • niedomykające się drzwi wejściowe,
 • uszkodzony domofon,
 • unieruchomienie dźwigu w klatce schodowej,
 • zakłócenia pracy anteny zbiorczej itp.
  Regulamin porządku domowego i użytkowania lokali Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” (Uchwała Nr 35/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Rady Nadzorczej SMB “Jary” – tekst regulaminu dostępny na stronie internetowej www.smbjary.waw.pl w zakładce “PRAWO”) określa jednoznacznie obowiązki Spółdzielni (jak również użytkowników lokali) do których należy dokonywanie w lokalach napraw lub wymian instalacji części wspólnej budynku znajdujących się w lokalu, a w szczególności: instalacji gazowej do zaworu odcinającego, z wyłączeniem kuchni gazowej i przyłącza do niej; instalacji wodociągowej ciepłej i zimnej wody do zaworów odcinających przed wodomierzami, z wyłączeniem wszelkich jej odbiorników, instalacji kanalizacyjnych (ścieków sanitarnych) oraz instalacji wód opadowych, z wyłączeniem przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych; instalacji centralnego ogrzewania z wyłączeniem zmian dokonanych przez użytkownika; instalacji elektrycznej do zabezpieczeń w lokalu, z wyłączeniem instalacji wewnątrzlokalowych z osprzętem. Ustawa – Prawo budowlane używa pojęć „uszkodzenia” i „awarie”, ale ich nie definiuje. Aktem powszechnie obowiązującego prawa definiującym “awarię techniczną” jest Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej: Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 3) awarii technicznej – rozumie się przez to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości; Opierając się na określeniach podanych przez ITB na potrzeby opinii i ekspertyz pod pojęciem awarii rozumie się takie uszkodzenie obiektu budowlanego, urządzenia lub systemu urządzeń technicznych, które zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska i wymaga niezwłocznego usunięcia przyczyny w możliwie najkrótszym czasie od zgłoszenia. Pozostałe uszkodzenia i nieprawidłowości w obiekcie budowlanym lub jego instalacjach traktowane są jako usterki i usuwane są również w możliwie najkrótszym czasie, wg kolejności ich zgłoszeń, przez służby konserwacyjne Spółdzielni. UWAGA !!! Usuwanie awarii, usterek i napraw wynikających z zobowiązań użytkowników lokali, wykonywane jest we własnym zakresie przez lokatorów/użytkowników tych lokali. W przypadku korzystania z usług firm konserwacyjnych obsługujących zasoby SMB “Jary”, Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za zakres, jakość, wycenę, itp usługi. Ponadto w przypadku nieuzasadnionego wezwania firmy konserwującej ma ona prawo obciążenia lokatora/użytkownika kosztami dojazdu do lokalu i opinii (oceny) dotyczącej zgłoszenia.