ZGŁASZANIE AWARII I USTEREK

Zgłoszeń awarii należy dokonywać całodobowo przez wszystkie dni tygodnia pod numer telefonu 22 641-69-00 lub osobiście – Punkt Zgłoszeń Awarii (ul. Surowieckiego 12 – parter – w dni robocze: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 7:00 – 15:00 oraz czwartek
w godz. 10:00 – 18:00).
Zgłoszeń usterek należy dokonywać jak wyżej oraz dodatkowo w formie pisemnej na adres SMB “Jary” lub adres mailowy:

Uwagi na temat usuwania zgłaszanych awarii i usterek prosimy składać w formie pisemnej na adres SMB “Jary” ul. Surowieckiego 12, w Punkcie Obsługi Mieszkańca lub mailowo:

BEZZWŁOCZNIE NALEŻY ZGŁASZAĆ M.IN. TAKIE AWARIE JAK:
• przeciek gazu z instalacji,
• wyciek wody z instalacji ciepłej lub zimnej wody do zaworów odcinających przed wodomierzami, z wyłączeniem wszelkich jej odbiorników,
• wyciek wody z centralnego ogrzewania,
• wydobywanie się ścieków sanitarnych z pionów i tras instalacji kanalizacyjnej,
• przeciek z instalacji wód opadowych,
• brak dopływu prądu do tablicy licznikowej na klatce schodowej,
• zatrzymanie się pomiędzy piętrami kabiny dźwigowej z ludźmi i brak możliwości jej uruchomienia,
• inne, niewymienione wyżej zdarzenia, bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu mieszkańców oraz mogące spowodować powstanie szkody w mieniu Spółdzielni.

ZGŁASZANIE USTEREK:
• zmienna temperatura i ciśnienie ciepłej wody,
• brak ciepłej lub zimnej wody z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni,
• brak centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym,
• brak oświetlenia klatki schodowej,
• niedomykające się drzwi wejściowe,
• uszkodzony domofon,
• unieruchomienie dźwigu w klatce schodowej,
• zakłócenia pracy anteny zbiorczej itp.

Regulamin porządku domowego i użytkowania lokali Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” (Uchwała Nr 35/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Rady Nadzorczej SMB “Jary” – tekst regulaminu dostępny na stronie internetowej www.smbjary.waw.pl w zakładce “PRAWO”) określa jednoznacznie obowiązki Spółdzielni (jak również użytkowników lokali) do których należy dokonywanie w lokalach napraw lub wymian instalacji części wspólnej budynku znajdujących się
w lokalu, a w szczególności:
 instalacji gazowej do zaworu odcinającego, z wyłączeniem kuchni gazowej i przyłącza do niej;
 instalacji wodociągowej ciepłej i zimnej wody do zaworów odcinających przed wodomierzami, z wyłączeniem wszelkich jej odbiorników,
 instalacji kanalizacyjnych (ścieków sanitarnych) oraz instalacji wód opadowych,
z wyłączeniem przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych;
 instalacji centralnego ogrzewania z wyłączeniem zmian dokonanych przez użytkownika;
 instalacji elektrycznej do zabezpieczeń w lokalu, z wyłączeniem instalacji wewnątrzlokalowych z osprzętem.

Ustawa – Prawo budowlane używa pojęć „uszkodzenia”„awarie”, ale ich nie definiuje.
Aktem powszechnie obowiązującego prawa definiującym “awarię techniczną” jest Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej:
Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) awarii technicznej – rozumie się przez to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości;
Opierając się na określeniach podanych przez ITB na potrzeby opinii i ekspertyz pod pojęciem awarii rozumie się takie uszkodzenie obiektu budowlanego, urządzenia lub systemu urządzeń technicznych, które zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska
i wymaga niezwłocznego usunięcia przyczyny w możliwie najkrótszym czasie od zgłoszenia.
Pozostałe uszkodzenia i nieprawidłowości w obiekcie budowlanym lub jego instalacjach traktowane są jako usterki i usuwane są również w możliwie najkrótszym czasie, wg kolejności ich zgłoszeń, przez służby konserwacyjne Spółdzielni.

UWAGA !!!
Usuwanie awarii, usterek i napraw wynikających z zobowiązań użytkowników lokali, wykonywane jest we własnym zakresie przez lokatorów/użytkowników tych lokali.
W przypadku korzystania z usług firm konserwacyjnych obsługujących zasoby SMB “Jary”, Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za zakres, jakość, wycenę, itp usługi.
Ponadto w przypadku nieuzasadnionego wezwania firmy konserwującej ma ona prawo obciążenia lokatora/użytkownika kosztami dojazdu do lokalu i opinii (oceny) dotyczącej zgłoszenia.

W przypadku awarii, której usunięcie nie leży w gestii SMB “Jary” lub innych zgłoszeń, poniżej przedstawiamy telefony interwencyjne do odpowiedzialnych służb:

TELEFONY ALARMOWE

OGÓLNOPOLSKI NUMER ALARMOWY        112
POGOTOWIE RATUNKOWE                            999
STRAŻ POŻARNA                                              998
POLICJA                                                              997
STRAŻ MIEJSKA                                                 986
POGOTOWIE WODNO-KANAL.                       994
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE                         993
POGOTOWIE GAZOWE                                     992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE                        22 821 31 31