Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”

DOM SZTUKI

zatrudni

PRACOWNIKA OBŁSŁUGI ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Obsługa projektora cyfrowego w kinie Domu Sztuki;
 • Obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych organizowanych w Domu Sztuki (oświetlenie i akustyka);
 • Kontrola stanu technicznego urządzeń projekcyjnych oraz sprzętu kinowego;
 • Terminowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych urządzeń kinowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne;
 • obsługa MS Office (WORD, EXCEL);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia – umowę o pracę na cały etat;
 • elastyczny system czasu pracy;
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV),
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 15.05.2022 r., na adres: lub SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. W. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: .  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.

——————————————————————————————————————–

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku technicznym, w szczególności budowlanym i instalacyjnym,
 2. minimalny 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z obszarem zagadnień eksploatacyjno-remontowych zasobów mieszkaniowych,
 3. znajomość prawa budowlanego, aktów wykonawczych dotyczących utrzymania nieruchomości,
 4. znajomość prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,
 5. znajomość zagadnień związanych z gospodarką i utrzymaniem nieruchomości,
 6. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
 7. podstawowa znajomość zagadnień w obszarze finansowo-ekonomicznym,
 8. umiejętność tworzenia planów remontowych rocznych oraz wieloletnich,
 9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV ze zdjęciem;
 2. list motywacyjny;
 3. podpisany przez kandydata dokument zgody na przetwarzanie danych osobowych pobrany wydrukowany ze strony internetowej Spółdzielni www.smbjary.waw.pl w zakładce AKTUALNOŚCI;
 4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 5. kserokopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, kserokopię dokumentów potwierdzających ewentualne studia podyplomowe, szkolenia uzupełniające i uprawnienia;
 6. pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SMB „Jary” wydrukowany ze strony internetowej Spółdzielni www.smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA;
 7. oświadczenie o niekaralności.

Dopuszcza się dostarczenie przez kandydata innych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzających umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje.

Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA .

Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy składać w terminie do 21.04.2022 r. do godziny 18:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w Warszawie, przy ul. Surowieckiego 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary. Dane osobowe kandydata nie mogą być widoczne na kopercie.

Rada Nadzorcza SMB „Jary” zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.   

——————————————————————————————————————–