Praca

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 3. doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki i finansów Spółdzielni mieszkaniowych;
 4. doświadczenie w sporządzaniu planów budżetowych i sprawozdań finansowych;
 5. znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości oraz podatków;
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
Atutem będzie posiadanie przez Kandydata uprawnień biegłego rewidenta. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. CV ze zdjęciem;
 2. list motywacyjny;
 3. podpisany przez kandydata dokument zgody na przetwarzanie danych osobowych (link poniżej);
 4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 5. kserokopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, kserokopię dokumentów potwierdzających ewentualne studia podyplomowe, szkolenia uzupełniające i uprawnienia;
 6. pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SMB „Jary” (link poniżej);
 7. oświadczenie o niekaralności.
Link do: Zgoda na na przetwarzanie danych osobowych. Link do: Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SMB „Jary”. Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy zapoznać się w linku poniżej. Link do: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Dopuszcza się dostarczenie przez kandydata innych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzających umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje. Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy składać w terminie do 29.03.2021 r. do godz. 14:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w Warszawie, przy ul. Surowieckiego 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”. Dane osobowe kandydata nie mogą być widoczne na kopercie. Rada Nadzorcza SMB „Jary” zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. ——————————————————————————————————————- Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” zatrudni osobę na stanowisko: inspektora ds. sanitarnych (w wymiarze 1 etatu) Zakres obowiązków:
 • kontrola, odbiór i rozliczanie robót sanitarnych;
 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów;
 • dokonywanie wizji lokalnych i ocena stanu technicznego nieruchomości;
 • udział w pracach komisji technicznych i przetargowych;
 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznych do przetargów;
 • współpraca z Administratorami;
 • obsługa bezpośrednia mieszkańców w zakresie swoich obowiązków;
 • wykonywanie przeglądów okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych i kontrola tych przeglądów realizowanych przez wykonawców na podstawie odrębnych umów;
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne;
 • uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej;
 • staż pracy minimum 2 lata na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót sanitarnych (mile widziane doświadczenie w pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej lub w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym);
 • dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych;
 • umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów;
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania NORMA;
 • wiedza praktyczna w zakresie wykonawstwa i szacowania robót sanitarnych.
Wymagania dodatkowe:
 • odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;
 • praktyczna znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych (pożądana);
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia – umowę o pracę na cały etat;
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 26.02.2021 r., na adres: lub na adres: SMB „Jary” ul. Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa. Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o podpisanie następującej klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2019r. poz. 1781), prowadzonych przez SMB „Jary” z siedzibą w Warszawie.”

——————————————————————————————————————–