Praca

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe o kierunku technicznym, w szczególności budowlanym i instalacyjnym,
 • minimalny 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z obszarem zagadnień eksploatacyjno-remontowych zasobów mieszkaniowych,
 • znajomość prawa budowlanego, aktów wykonawczych dotyczących utrzymania nieruchomości,
 • znajomość prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarką i utrzymaniem nieruchomości,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
 • podstawowa znajomość zagadnień w obszarze finansowo-ekonomicznym,
 • umiejętność tworzenia planów remontowych rocznych oraz wieloletnich,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV ze zdjęciem;
 2. list motywacyjny;
 3. podpisany przez kandydata dokument zgody na przetwarzanie danych osobowych pobrany wydrukowany ze strony internetowej Spółdzielni smbjary.waw.pl w zakładce Aktualności;
 4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 5. kserokopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, kserokopię dokumentów potwierdzających ewentualne studia podyplomowe, szkolenia uzupełniające i uprawnienia;
 6. pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SMB „Jary” wydrukowany ze strony internetowej Spółdzielni smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA;
 7. oświadczenie o niekaralności.

Dopuszcza się dostarczenie przez kandydata innych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzających umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje.

Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.smbjary.waw.pl w zakładce DO POBRANIA.

Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy składać w terminie do 07.10.2021 r. do godziny 17:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w Warszawie, przy ul. Surowieckiego 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary. Dane osobowe kandydata nie mogą być widoczne na kopercie.

———————————————————————————————————————————–

Rada Nadzorcza SMB „Jary” zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.  

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”

zatrudni

Kierownika działu technicznego

Miejsce pracy – Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych remontów oraz konserwacji budynków i ich otoczenia.
 • Sprawowanie nadzoru nad budynkami i innymi obiektami w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa (w tym przepisami p. poż.).
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych na roboty i usługi wg zakresu działalności działu, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Organizacja remontów oraz bieżącej konserwacji budynków i ich otoczenia.
 • Przygotowywanie i ocena prawidłowości zawieranych umów na realizację prac remontowo – konserwacyjnych.
 • Nadzór nad dokonywaniem odbiorów po wykonaniu zleconych prac remontowo – konserwacyjnych.
 • Organizowanie przeglądów technicznych budynków mieszkalnych i innych obiektów będących w zasobach Spółdzielni, zlecanie w przepisowych terminach przeglądów i badań instalacji: wentylacyjnej, elektrycznej
  (w tym piorunochronnej), sanitarnej i gazowej, przeprowadzanie przeglądów rocznych i pięcioletnich w zakresie branży budowlanej.  
 • Nadzór nad komisjami powoływanymi w okresach obowiązywania gwarancji i rękojmi po odbiorze robót budowlanych.
 • Weryfikowanie i rozliczanie faktur przedstawionych przez wykonawców prac zleconych w zakresie ich merytorycznej i formalnej zgodności z umowami i aktami prawnymi dotyczącymi usług oraz zasadami obowiązującymi w księgowości.
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo – finansowego za poszczególne kwartały.
 • Prowadzenie całości dokumentacji dotyczącej remontów.
 • Nadzór nad właściwym stanem posiadanej dokumentacji technicznej obiektów Spółdzielni.
 • Nadzór nad poprawnym prowadzeniem książek obiektów budowlanych pozostających w zasobach SMB „Jary”.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wyższe),
 • staż pracy minimum 7 lat (mile widziane doświadczenie w pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej lub w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym),
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz zintegrowanego systemu informatycznego.

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista,
 • praktyczna znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych (pożądana).

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo na cały etat,
 • stanowisko w doświadczonym zespole i przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem wykształcenia i pracy zawodowej (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 30.09.2021 r., na adres: lub SMB „Jary” 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 12

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji lub pozostawienia naboru na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. Surowieckiego 12. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną Państwa danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: .  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wybrania kandydata na stanowisko zawarte w ogłoszeniu w związku z prowadzoną rekrutacją. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kandydatów dostępna jest w Siedzibie Spółdzielni.

———————————————————————————————————————————–