SMB „JARY”

WARSZAWA URSYNÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” Warszawa-Ursynów ul. Surowieckiego 12

zaprasza do konkursu ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych:

– na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Cybisa 6 o powierzchni 118,62 m²,

– w budynku mieszkalnym przy ul. Dembowskiego 13 o powierzchni  192,60 m²  na poziomie niskiego parteru,

– w budynku mieszkalnym przy ul. Dunikowskiego 10 o powierzchni  121,70 m²  na poziomie niskiego parteru,

– w pawilonie wolnostojącym  przy ul. Wiolinowej 14 o powierzchni 316,00 m².

Oferty z podaniem proponowanej stawki najmu, sposobu zagospodarowania i rodzaju prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie do siedziby Spółdzielni przy ul. Surowieckiego 12 w (02-785) Warszawie, w terminie do dnia 20.07.2023 r. do godz.15:00 z dopiskiem „Konkurs ofert”.

Oferta powinna zawierać m.in.:

  • nazwę i siedzibę oferenta, formę prawną podmiotu gospodarczego, który ma prowadzić działalność gospodarczą w lokalu, dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, PESEL),
  • oferowaną stawkę czynszu najmu za 1 m2/netto.

Poza proponowaną przez Oferenta stawką czynszu najmu, najemca pokrywa opłaty eksploatacyjne.

Zawarcie umowy najmu warunkujemy wpłatą kaucji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji lokali użytkowych, pok. 104,

tel. 22 643-06-50; 535-297-066.

Zapraszamy również na stronę internetową Spółdzielni www.smbjary.waw.pl, na której znajdziecie Państwo informację o lokalach użytkowych o powierzchniach poniżej 100 m2.