• SMB „JARY”

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Herbsta 4 o powierzchni 218,00 m²

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”
Warszawa-Ursynów ul. Surowieckiego 12

zaprasza do konkursu ofert
na najem lokali użytkowych usytuowanych
w przyziemiu budynku mieszkalnego
przy ul. Dembowskiego 4 o powierzchni 151,82 m²
oraz
na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Herbsta 4
o powierzchni 218,00 m²

Oferty z podaniem proponowanej stawki najmu, sposobu zagospodarowania i rodzaju prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Surowieckiego 12, pok. 206, w terminie do dnia 26.11.2018 r. z dopiskiem „Konkurs ofert”.

Oferta winna zawierać m.in.:
– nazwę i siedzibę oferenta, formę prawną podmiotu gospodarczego, który ma prowadzić działalność gospodarczą w lokalu, dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP),
– oferowaną stawkę czynszu najmu za 1 m2.

Poza proponowaną przez Oferenta stawką czynszu najmu, najemca pokrywa opłaty eksploatacyjne.
Zawarcie umowy najmu warunkujemy wpłatą kaucji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji lokali użytkowych, pok. 104, tel. 22 643-06-50.

Zapraszamy na stronę internetową Spółdzielni www.smbjary.waw.pl

Lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” Warszawa-Ursynów ul. Surowieckiego 12 oferuje do wynajęcia n/w lokale użytkowe

Pawilon wolnostojący:

ul. Pileckiego 140 30,08 m2 pawilon wolnostojący
ul. Dembowskiego 8 201,20 m2 I piętro w pawilonie
ul. Puszczyka 9 71,86 m2 piwnica w pawilonie
ul. Surowieckiego 12 249,88 m2 przyziemie w pawilonie
ul. Wiolinowa 15 36,56 m2 parter w pawilonie

*) pawilon przy ul. Wiolinowej 15 jest usytuowany na terenie inwestycyjnym. W związku z powyższym umowy na najem lokali użytkowych w pawilonie przy ul. Wiolinowej 15 zawierane są na czas określony do dnia 31.12.2019 r.

Przyziemie:

ul. Dembowskiego 2 6,00 m2 budynek mieszkalny
ul. Pięciolinii 10 104,24 m2 budynek mieszkalny
ul. Puszczyka 8 5,50 m2 budynek mieszkalny
ul. Sosnowskiego 1 66,87 m2 budynek mieszkalny

Piwnice:

ul. Puszczyka 4 43,22 m2 budynek mieszkalny
ul. Dunikowskiego 3 40,00 m2 budynek mieszkalny
ul. Puszczyka 15 kl.II 36,00 m2 budynek mieszkalny

SMB „Jary” dysponuje wolnymi miejscami postojowymi na parkingach niestrzeżonych przy ul. Cybisa, Herbsta/Dunikowskiego, Surowieckiego 12, Wiolinowa 15, przy garażach Surowieckiego – Południe, Pięciolinii-Romera, Herbsta-Wschód, Herbsta-Zachód oraz przy budynkach Dembowskiego 17, Dembowskiego 19, Puszczyka 8, Puszczyka 12, K.Kardasia „Orkana” 1.

Ponadto SMB „Jary” dysponuje również wolnymi powierzchniami reklamowymi na ścianach garaży przy ulicy Surowieckiego-Północ, Surowieckiego-Południe, Herbsta-Wschód, Herbsta-Zachódoraz oraz Pięciolinii-Romera .

Bliższych informacji udziela Sekcja lokali użytkowych pok. 104, tel. 22 643 06 50 .
www.smbjary.waw.pl